BUỔI BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC ĐINH THỊ VÂN HÀ - BỘ MÔN VẬT LÝ ĐỊA CẦU


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Tên đề tài:  Minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan và địa chất địa tầng dự báo môi trường trầm tích tập C, OLIGOCEN trên khu vực giáp ranh lô 16-1 và 09-2/10.
Họ và tên HVCH: ĐỊNH THỊ VÂN HÀ
Ngành:  Vật lý địa cầu ; Mã số ngành:  62440111
Thời gian bảo vệ:  14g00 , ngày 20/09/2021
Hình thức bảo vệ luận văn: Sử dụng phần mềm trực tuyến
Thành phần tham dự bảo vệ luận văn thạc sĩ trực tuyến (online)
- Học viên cao học: ĐỊNH THỊ VÂN HÀ
- Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận văn theo Quyết định số 1075/QĐ-KHTN,
ngày 30/8/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN.
Khách ngoài Trường, SV, HVCH, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận văn vui lòng
gửi đăng ký tại LINK:

 https://forms.gle/eGEKA3yhd87xnVJ17

từ ngày 13/9/2021 đến ngày 15/9/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.