BUỔI BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC HUỲNH ANH TẤN - BỘ MÔN VẬT LÝ ĐỊA CẦU


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Tên đề tài:  Xử lý số liệu điện từ tần số cao trong xây dựng hình ảnh các công trình dân dụng ngầm ở tần nông 
Họ và tên HVCH: ĐỊNH THỊ VÂN HÀ
Ngành:  Vật lý địa cầu ; Mã số ngành:  62440111
Thời gian bảo vệ:  14g00 , ngày 20/09/2021
Hình thức bảo vệ luận văn: Sử dụng phần mềm trực tuyến
Thành phần tham dự bảo vệ luận văn thạc sĩ trực tuyến (online)
- Học viên cao học: ĐỊNH THỊ VÂN HÀ