THÔNG TIN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2022 -TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TPHCM


Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh trong nước năm 2022 - đợt 1:

https://sdh.hcmus.edu.vn/.../thong-bao-xet-tuyen-nghien.../

- Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022 – đợt 1 ngành Khoa học vật liệu:

https://sdh.hcmus.edu.vn/.../thong-bao-xet-tuyen-dao-tao.../

- Thông báo tuyển thẳng đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022 – đợt 1:

https://sdh.hcmus.edu.vn/.../thong-bao-tuyen-thang-dao.../

- Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022 – đợt 1:

https://sdh.hcmus.edu.vn/.../thong-bao-xet-tuyen-dao-tao.../

- Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022 – đợt 1:

https://sdh.hcmus.edu.vn/.../thong-bao-tuyen-sinh-dao.../