DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO QUỸ HỌC BỔNG VẬT LÝ TIN HỌC NĂM 2016

STT Họ và Tên Khoá Số tiền (VNĐ)
1 Nguyễn Phạm Trung Hiếu 2001 3,000,000
2 Nguyễn Lê Thư Bảo 2006 2,000,000
3 Nguyễn Minh Thông 2003 1,000,000
4 Công ty Mantis (của anh Lê Huỳnh Lân) 2000 4,000,000
5 Một thầy   500,000
6 Tập thể lớp 12VLTH 2012 1,300,000
7 Nguyễn Anh Dũng 2009 500,000
8 Một thầy   2,000,000
9 Gia đình thầy Xuân Huy 2005 10,000,000
10 Nhóm bạn 06VLTH 2006 1,000,000
11 Một bạn cựu sinh viên 2000 1,000,000
12 Lý Tiến Dũng 2004 2,000,000
13 Phạm Đức Long 2006 2,000,000
14 Nguyễn Thị Ngọc Bích 2007 500,000
15 Nhóm bạn 10VLTH 2010 1,100,000
16 Một thầy    15 quyển sách
  TỔNG CỘNG   31,900,000