DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO QUỸ HỌC BỔNG VẬT LÝ TIN HỌC NĂM 2021

STT Họ và Tên Khoá Số tiền (VNĐ)
1 Mai Đình Khánh 2006 500,000
2 Nguyễn Yến Linh 2013 200,000
3 Nguyễn Lê Thư Bảo  2006 3,000,000
4 Nhóm CHIKA  2016 2,000,000
5 Trần Nhật Tiến 2014 300,000
6 Nguyễn Hữu Biên 2013 1,000,000
7 Ngô Thị Thuỳ Trinh 2015 500,000
8 Diệp Nguyễn Xuân Tùng 2015 3,000,000
9 Một bạn cựu sinh viên giấu tên   500,000
10 Nguyễn Quang Vinh 2009 2,000,000
11 Thong Minh Nguyen 2003 2,000,000
12 Phan Thanh Thủy 2013 1,000,000
13 Định Thị Ngọc Linh 2010 1,600,000
14 Tập thể lớp 12VLTH 2012 8,000,000
15 Nguyễn Thị Xinh 2015 500,000
16 Lê Phước Thịnh 2011 1,500,000
17 Nguyễn Thị Kim Châu 2013 500,000
18 Một cựu sinh viên 2015 500,000
19 Nguyễn Quang Bằng 2009 2,000,000
20 Nhóm cựu sinh viên 2001 5,000,000
21 Một cựu sinh viên 2014 500,000
22 Một cựu sinh viên 2010 1,000,000
23 Tống Trần Hoàng Đệ 2013 1,000,000
24 Trần Đông Vy 2013 500,000
25 Một cựu sinh viên 2015 500,000
26 Mai Trúc Quỳnh 2014 2,000,000
27 Một cựu sinh viên 2003 2,000,000
28 Lê Văn Toàn  2014 1,000,000
29 Một cựu sinh viên giấu tên   1,000,000
30 Nguyễn Trần Khánh Nguyên  2016 1,000,000
31 Nguyễn Thị Lê Thuỳ 2016 1,000,000
32 Nguyễn Phương Như Quỳnh 2015 500,000
33 Nguyễn Phạm Trung Hiếu 2001 10,000,000
34 Một cựu sinh viên giấu tên 2014 500,000
35 Bùi Ngọc Minh Quân 2013 1,500,000
36 Gia đình Thầy Nguyễn Xuân Huy 2005 10,000,000
37 Nguyễn Thị Mỹ Lộc  2013 500,000
38 Nguyễn Đặng Thanh Duy 2013B 1,000,000
39 Phan Đình Sáng K2015 500,000
40 Tập thể lớp cao học K30   1,200,000
TỔNG CỘNG 72,800,000