DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG VẬT LÝ TIN HỌC NĂM 2015

STT MSSV Họ và Tên Số tiền (VNĐ)
1 1213745 Huỳnh Thị Tố Ngọc 1,500,000
2 1213684 Lê Thị Mỹ Diệu 1,500,000
3 1213108 Nguyễn Anh Thư 1,500,000
4 1213809 Lê Thị Ánh Tiền 1,500,000
5 1213052 Hoàng Thị Kiều Loan 1,500,000
6 1213115 Trần Thị Huyền Trang 1,500,000
7 1313092 Huỳnh Phước Lợi 1,500,000
8 1313184 Phan Thanh Thủy 1,500,000
9 1313134 Châu Thuận Phát 1,500,000
10 1313321 Đường Thị Kim Hằng 1,500,000
11 1313597 Trần Ngọc Thiện 1,500,000
12 1313297 Lưu Thị Ngọc Điệp 1,500,000
13 1313034 Nguyễn Thị Hương Giang 1,500,000
14 1313337 Trần Thị Thu Hiền 1,500,000
15 1313031 Trần Đình Đạt 1,500,000
16 1313212 Nguyễn Thị Kim Châu 1,500,000
17 1313682 Phạm Anh Việt 1,500,000
18 1313222 Nguyễn Thị Thanh Xuân 1,500,000
TỔNG CỘNG 27,000,000