DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG VẬT LÝ TIN HỌC NĂM 2020

STT MSSV Họ và Tên Số tiền (VNĐ)
1 1613133 Nguyễn Tiến Nhật 3,000,000
2 1713055 Phạm Quỳnh Hương 3,000,000
3 1713087 Đinh Thị Nga 3,000,000
4 1713090 Phan Thị Kim Ngân 3,000,000
5 1713096 Phan Lê Thảo Nguyên 3,000,000
6 1713105 Hoàng Thị Kim Nhung 3,000,000
7 1713121 Huỳnh Thị Sử 3,000,000
8 1713147 Nguyễn Lê Nguyên Trang 3,000,000
9 1713149 Huỳnh Thị Thu Trinh 3,000,000
10 18130005 Nguyễn Thị Như Quỳnh 3,000,000
11 18130027 Phạm Nguyễn Quỳnh Châu 3,000,000
12 18130054 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 3,000,000
13 18130093 Huỳnh Thị Thanh Ngân 3,000,000
14 18130095 Phan Vĩnh Nghị 3,000,000
15 18130115 Nguyễn Thanh Phước  3,000,000
16 18130147 Nguyễn Thị Thanh Trà 3,000,000
TỔNG CỘNG 48,000,000