BUỔI BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC HUỲNH ANH TẤN - BỘ MÔN VẬT LÝ ĐỊA CẦU


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

THÔNG BÁO

LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Tên đề tài:  Xử lý số liệu điện từ tần số cao trong xây dựng hình ảnh các công trình dân dụng ngầm ở tầng nông.
Họ và tên HVCH: HUỲNH ANH TẤN
Ngành:  Vật lý địa cầu ; Mã số ngành:  62440111
Thời gian bảo vệ:  09g00 , ngày 17/12/2021
Địa điểm bảo vệ: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Phòng F102 - 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP HCM. 
Thành phần tham dự bảo vệ luận văn thạc sĩ:
- Học viên cao học: HUỲNH ANH TẤN
- Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận văn.