Thực hành vật lý cơ sở

Đây là học phần nâng cao trong một chuỗi các khóa học trong phòng thí nghiệm được thiết kế cho sinh viên của Khoa Vật Lý. Khóa học tập trung vào kỹ thuật phòng thí nghiệm, đo lường thử nghiệm, hiệu chỉnh trong tất cả các phép đo và viết báo cáo thí nghiệm.