DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG VẬT LÝ TIN HỌC NĂM 2021

STT MSSV Họ và Tên Số tiền (VNĐ)
1 1613133 Nguyễn Tiến Nhật 3,000,000
2 18130005 Nguyễn Thị Như Quỳnh 3,000,000
3 18130013 Lê Ngọc Ánh 3,000,000
4 18130027 Nguyễn Phạm Quỳnh Châu 3,000,000
5 18130054 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 3,000,000
6 18130089 Vương Thị Hồng Na 3,000,000
7 18130093 Huỳnh Thị Thanh Ngân 3,000,000
8 18130095 Phan Vĩnh Nghị 3,000,000
9 18130115 Nguyễn Thanh Phước 3,000,000
10 18130129 Lê Văn Thái 3,000,000
11 18130147 Nguyễn Thị Thanh Trà 3,000,000
12 19130150 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 3,000,000
13 19130168 Võ Văn Hưng 3,000,000
14 19130190 Nguyễn Thị Thùy Luyến 3,000,000
15 19130193 Nguyễn Quỳnh My 3,000,000
16 19130203 Đặng Nguyễn Yến Nhi 3,000,000
17 19130216 Phạm Minh Quang 3,000,000
18 19130235 Lê Thanh Thúy 3,000,000
TỔNG CỘNG 54,000,000