Chương trình học bổng Tiến sĩ tại trường Tiến sĩ Politecnico di Torino (Italya)

Chương trình học bổng Tiến sĩ tại trường Tiến sĩ Politecnico di Torino (Italya)

Chương trình học bổng Tiến sĩ tại trường Tiến sĩ Politecnico di Torino (Italya)

+ Giá trị học bổng : 17.500 Euro/năm
+ Thời gian học: 3 năm
+ Chuyên ngành: 
Civil Engineering and Architecture
Information and Communication Engineering
Industrial Engineering
Physical, Chemical and Mathematical Sciences for Engineering
+ Bắt đầu học từ 1/11/2016
+ Deadline apply chương trình: 10/5/2016
+Nộp hồ sơ ONLINE tại: http://apply.polito.it/index_en.html

Thông tin chi tiết mời các bạn xem thêm tại đây.