Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự thi cao học năm 2020 – đợt 2


Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự thi cao học năm 2020 – đợt 2

26/10/2020 / Cao họcNghiên cứu sinhThông báo tuyển sinh chungTuyển sinh

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  TPHCM, ngày 26 tháng 10 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự thi cao học năm 2020 – đợt 2

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Hội đồng tuyển sinh sau đại học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự thi cao học năm 2020 – đợt 2 như sau:

  • Đối với hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng: gia hạn nhận hồ sơ đến 16g ngày 03/11/2020.
  • Đối với hồ sơ đăng ký thi tuyển: gia hạn nhận hồ sơ đến 16g ngày 06/11/2020.

 

 

 TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký) 

Nguyễn Xuân Vinh