DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO QUỸ HỌC BỔNG VẬT LÝ TIN HỌC NĂM 2020

STT Họ và Tên Khoá Số tiền (VNĐ)
1 Nguyễn An Hòa 2010 500,000
2 Nguyễn Vương Thùy Ngân 2010 2,000,000
3 Lê Thị Kim Thoa 2009 1,000,000
4 Nguyễn Yến Linh 2013 200,000
5 Mai Trúc Quỳnh 2014 500,000
6 Nguyễn Lê Thư Bảo 2006 3,000,000
7 Lớp Cao học Vật lý Kỹ thuật K29 K29 1,000,000
8 Đinh Thị Ngọc Linh 2010 700,000
9 Hồng Hiệp Hà 2015 200,000
10 Ngô Thị Thùy Trinh 2015 500,000
11 Diệp Nguyễn Xuân Tùng 2015 500,000
12 Lê Ngọc Bảo 2015 500,000
13 Trần Đông Vy 2013 500,000
14 Mai Thiên Phú 2015 500,000
15 Lớp 12VLTH 2012 5,000,000
16 Một bạn cựu sinh viên 2010 1,000,000
17 Yến Nguyễn 2013 500,000
18 Vương Tuấn Anh 2013 2,000,000
19 Đặng Thị Như Quỳnh 2015 1,000,000
20 Nguyễn Quang Vinh 2009 1,000,000
21 Nguyễn Anh Hào 2009 2,000,000
22 Một thầy 2003 1,000,000
23 Nguyễn Minh Thông 2003 2,000,000
24 Phan Thanh Thủy 2013 500,000
25 Bùi Ngọc Minh Quân 2013 1,000,000
26 Lớp Cao học Vật lý Kỹ thuật K29 K28 1,000,000
27 Gia đình thầy Nguyễn Xuân Huy 2005 10,000,000
28 Một bạn sinh viên 2016 500,000
29 Nhóm CHIKA 2016 1,500,000
30 Trần Thị Kim Ngân 2014 1,000,000
31 Bùi Ngô Tôn Bách 2016 500,000
32 Một bạn cựu sinh viên 2014 400,000
33 Nguyễn Quang Bằng 2009 1,000,000
34 Nguyễn Phạm Trung Hiếu 2001 5,000,000
35 Nguyễn Thị Kim Châu 2013 500,000
36 Phạm Tấn Khải 2013 1,000,000
37 Một bạn cựu sinh viên giấu tên   500,000
38 Một bạn cựu sinh viên 1999 1,000,000
39 Đặng Lưu Nhã Trân 2015 500,000
40 Nguyễn Minh Huyền 2011 1,500,000
41 Phan Đình Sáng  2015 500,000
42 Cao Võ Nhã Quyên 2016 500,000
43 Lê Minh Trung 2013 1,000,000
44 Một bạn cựu sinh viên 2009 1,000,000
45 Một bạn cựu sinh viên giấu tên   500,000
  TỔNG CỘNG   58,000,000