DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG VẬT LÝ TIN HỌC NĂM 2018

STT MSSV Họ và Tên Số tiền (VNĐ)
1 1613125 Nguyễn Trần Khánh Nguyên 2,000,000
2 1613118 Vũ Thành Nam 2,000,000
3 1613151 Mai Hoài Phúc 2,000,000
4 1613152 Trần Tại Phúc 2,000,000
5 1513028 Lê Trịnh Phương Duy 2,000,000
6 1513220 Diệp Nguyễn Xuân Tùng 2,000,000
7 1513010 Lê Ngọc Bảo 2,000,000
8 1513187 Nguyễn Thị Thanh Thủy 2,000,000
9 1513194 Võ Hoàng Thủy Tiên 2,000,000
10 1513173 Trần Thị Thảo 2,000,000
11 1513157 Phan Đình Sáng 2,000,000
12 1513204 Ngô Thị Thùy Trinh 2,000,000
13 1513201 Đặng Lưu Nhã Trân 2,000,000
14 1513066 Đỗ Trần Huy 2,000,000
15 1513054 Hà Thị Hồng Hiệp 2,000,000
16 1513112 Hồ Tấn Nghĩa 2,000,000
17 1513098 Phạm Minh Luân 2,000,000
18 1513152 Đặng Thị Như Quỳnh 2,000,000
19 1513151 Tạ Tuyết Quyên 2,000,000
20 1513158 Trương Thị Sử 2,000,000
21 1513039 Nguyễn Văn Đạt 2,000,000
TỔNG CỘNG 42,000,000