ThS. Đặng Ngọc Châu

ThS. Đặng Ngọc Châu

Giảng viên

Bộ môn

Vật Lý Lý Thuyết

Liên hệ

Các hướng nghiên cứu

■ Lý thuyết nhóm trong Vật lý
■ Hàm Green và Hàm Suy rộng
■ Lý thuyết trường-Hạt cơ bản