KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC

Ngành: VẬT LÝ LÝ THUYẾT VÀ VẬT LÝ TOÁN

 

Tên môn học

Tổng số tín chỉ

LT

TH

Phần kiến thức chung

4

4

0

Triết học

4

4

0

Ngoại ngữ

 

 

 

Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành

36

 

 

Môn học bắt buộc

18

 

 

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

2

2

 

Cơ sở Toán cho Vật lý lý thuyết

3

3

 

Cơ sở Vật lý cho Vật lý lý thuyết

3

3

 

Lý thuyết trường lượng tử

3

3

 

Lý thuyết trường hấp dẫn

2

2

 

Lý thuyết chất rắn

2

2

 

Lý thuyết hệ nhiều hạt

3

3

 

Môn học tự chọn

18

 

 

Lý thuyết hạt cơ bản

3

3

 

Lý thuyết thống nhất các tương tác

3

3

 

Điện động lực học lượng tử

3

3

 

Lý thuyết hàm Green

3

3

 

Tương quan trong hệ nhiều hạt

3

3

 

Lý thuyết hệ thấp chiều

3

3

 

Lý thuyết chuyển pha và các hiện tượng tới hạn

3

3

 

Quang lượng tử

3

3

 

Động học lượng tử chất bán dẫn

3

3

 

Vật lý  sinh học tính toán

3

2

1

Chuyên đề mới  1

3

3

 

Chuyên đề mới  2

3

3

 

Chuyên đề mới  3

3

3

 

Luận văn

12