KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC TỪ KHÓA 2022

Ngành: VẬT LÝ LÝ THUYẾT VÀ VẬT LÝ TOÁN

 

Stt

Mã môn học (3)

Tên môn học

Số tín chỉ

Tổng số

LT

TH,TN,TL

A

 

Phần kiến thức chung

3

3

0

 

 

Triết học

3

3

0

 

 

Ngoại ngữ

 

 

 

B

 

Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 

 

 

B.1

 

Môn học bắt buộc

29

 

 

1

MVL077

Cơ sở toán cho vật lý lý thuyết

4

4

0

2

 

Lý thuyết nhóm

3

3

0

3

 

Cơ học cổ điển

3

3

0

4

 

Điện động lực học cổ điển

3

3

0

5

 

Cơ học thống kê

3

3

0

6

 

Cơ học lượng tử

3

3

0

7

MVL079

Lý thuyết trường lượng tử

3

3

0

8

MVL081

Lý thuyết chất rắn

3

3

0

9

 

Phương pháp nghiên cứu khoa học và tư duy phản biện

4

4

0

B.2

 

Môn học tự chọn

18

 

 

1

 

Vật lý tính toán

3

3

0

2

MVL080

Lý thuyết trường hấp dẫn

3

3

0

3

MVL083

Lý thuyết hạt cơ bản

3

3

0

4

MVL084

Lý thuyết thống nhất các tương tác

3

3

0

5

MVL085

Điện động lực học lượng tử

3

3

0

6

MVL082

Lý thuyết hệ nhiều hạt

3

3

0

7

MVL086

Lý thuyết hàm Green

3

3

0

8

MVL082

Lý thuyết hệ thấp chiều

3

3

0

9

MVL092

Quang lượng tử

3

3

0

10

MVL138

Vật lý y sinh

3

3

0

11

MVL093

Chuyên đề mới 1

3

3

0

12

MVL094

Chuyên đề mới 2

3

3

0

13

MVL136

Chuyên đề mới 3

3

3

0

 

 

 

 

 

 

C

 

Luận văn

 

 

 

1

PT 1

Luận văn

24

 

 

2

PT 2

Luận văn

12

 

 

3

PT 3

Luận văn

7