Bộ môn Vật Lý Lý Thuyết đào tạo chuyên ngành tiến sĩ Vật lý Lý thuyết và Vật lý Toán

Hằng năm bộ môn tuyển sinh 2 đợt, theo quy định của trường.

Chương trình gồm:

1. 3 môn chương trình Nghiên cứu sinh: Tùy theo từng năm, bộ môn quyết định sẽ tổ chức 3 môn bắt buộc.

2. Hoàn thành 2 chuyên đê tiến sĩ phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu.

3. Yêu cầu đầu ra theo quy định của trường. Về mặt chuyên môn yêu cầu, Nghiên cứu sinh có ít nhất 2 bài báo ISI đứng tên đầu hoặc tác giả liên hệ.

Các quy định khác, học viên có thể tham khảo ở phòng Sau Đại Học.