Thời khóa biểu chung cho các chuyên ngành và các khóa về sau, các sinh viên xem chung ở web khoa.

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I và II NĂM HỌC 2021–2022:

Thời khóa biểu online như thông báo của web khoa và trường.

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020–2021

Khóa 2018 (năm 3): Năm 3, TRÁNH NGÀY THỨ 4 VÀ SÁNG THỨ 5.

STT

TÊN MÔN HỌC

MÃ HP

SỐ TC

SỐ SV

TIẾT

PHÒNG

GV

1

Cơ lượng tử 2

PHY10501

3LT

09

Thứ 5, tiết 8-10

B38

TS. Nguyễn Hữu Nhã

2

Lý thuyết chất rắn

PHY10502

3LT

09

Thứ 2, tiết 2-5

B38

TS. Vũ Quang Tuyên

3

Lý thuyết nhóm

PHY10503

2LT

09

Thứ 3 (tiết 1-2) Sáng

B38

Thầy Đặng Ngọc Châu

4

Lý thuyết trường điện từ

PHY10504

2LT

09

Thứ Bảy (tiết 9-10) Chiều

B38

TS. Trương Bá Hà

 

Khóa 2017 (năm 4):

1

Phương pháp tính toán trong Vật lý Lý thuyết

PHY10509

 

2LT+1TH

07

Thầy Tuyên: Thứ 6, tiết 2-5
Cô Nga: Thứ 2, tiết 3-4

B38

TS. Vũ Quang Tuyên

TS. Phan Hồng Khiêm

Ths. Nguyễn Thị Huyền Nga

2

Quang bán dẫn
 

PHY10510

 

2LT

07

Thứ 4, tiết 5-7
[Sau khi dạy CLT]

B38

TS. Vũ Quang Tuyên

3

Phương pháp tích phân lộ trình

PHY10511

 

2LT

07

Thứ 3 (tiết 8-9-10), CHIỀU

B38

TS. Võ Quốc Phong

4

Lý thuyết hạt cơ bản

PHY10512

 

3LT

07

Thứ 4 (tiết 8-9-10)

CHIỀU

B38

TS. Phan Hồng Khiêm

5

Hàm suy rộng và hàm Green

PHY10513

2LT

07

Thứ 3 (3-4) Sáng

B38

Thầy Đặng Ngọc Châu

 

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019– 2020

STT

Tên MH

Mã MH

Số tiết

Giảng viên

Ngày bắt đầu

Thứ

Tiết

Cơ sở

Phòng

1

Lý thuyết hệ nhiều hạt

PHY10505

3

GS.TS. Nguyễn Quốc Khánh

17/02/2020

4

3-4-5

NVC

B38

2

Lý thuyết trường hấp dẫn

PHY10506

2

TS. Võ Quốc Phong

17/02/2020

3

3-4-5

NVC

B38

3

Lý thuyết trường lượng tử

PHY10507

3

TS. Phan Hồng Khiêm

17/02/2020

4

8-9-10

NVC

B38

4

Vật lý y sinh

PHY10508

2

TS. Nguyễn Hà Hùng Chương

17/02/2020

3

8-9-10

NVC

B38

 

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019– 2020

Khóa 2017 (năm 3):

STT

TÊN MÔN HỌC

MÃ HP

SỐ TC

SỐ SV

TIẾT

PHÒNG

GV

1

Cơ lượng tử 2

PHY10501

3LT

12

Thứ 3 (tiết 3-4-5)

B38

TS. Nguyễn Hữu Nhã

2

Lý thuyết chất rắn

PHY10502

3LT

12

Thứ 5 (2-4)

B38

TS. Vũ Quang Tuyên

3

Lý thuyết nhóm

PHY10503

2LT

12

Thứ 3 (tiết 1-2)

B38

Thầy Đặng Ngọc Châu

4

Lý thuyết trường điện từ

PHY10504

2LT

12

Thứ Bảy (tiết 9-10)

B38

TS. Trương Bá Hà

 

Khóa 2016 (năm 4):

1

Phương pháp tính toán trong Vật lý Lý thuyết

PHY10509

 

2LT+1TH

12

Thứ 6 (3-5)

B38

TS. Vũ Quang Tuyên

TS. Phan Hồng Khiêm

Ths. Nguyễn Thị Huyền Nga

2

Quang bán dẫn

PHY10510

 

2LT

12

Thứ 3 (5-6)

B38

TS. Vũ Quang Tuyên

3

Phương pháp tích phân lộ trình

PHY10511

 

2LT

12

Thứ 2 (tiết 2-3)

B38

TS. Nguyễn Hữu Nhã

4

Lý thuyết hạt cơ bản

PHY10512

 

3LT

12

Thứ 7 (2-3-4)

B38

TS. Phan Hồng Khiêm

5

Hàm suy rộng và hàm Green

PHY10513

2LT

12

Thứ 3 (3-4)

B38

Thầy Đặng Ngọc Châu

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018– 2019

Ngày bắt đầu: 18/02/2019. Các sinh viên theo lịch đăng ký môn học của Trường và Khoa.

Riêng Khóa 2015, đăng ký làm khóa luận và seminar!

Riêng Môn Phương Pháp Tính Trong Vật lý Lý Thuyết (Vật lý Tính Toán) sẽ thông báo lịch học sau.

STT

Tên MH

Mã MH

Số tiết

Giảng viên

Ngày bắt đầu

Thứ

Tiết

Cơ sở

Phòng

1

Lý thuyết hệ nhiều hạt

PHY10505

3

PGS.TS. Nguyễn Quốc Khánh

 

3

2-3-4-5

NVC

B38

2

Lý thuyết trường hấp dẫn

PHY10506

2

TS. Võ Quốc Phong

 

3

8-9-10

NVC

B38

3

Lý thuyết trường lượng tử

PHY10507

3

TS. Phan Hồng Khiêm

 

2

2-3-4

NVC

B38

4

Vật lý y sinh

PHY10508

2

TS. Nguyễn Hà Hùng Chương

 

4

2-3-4

NVC

B38

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018– 2019

Ngày bắt đầu học: 4/9/2018. Ngày đăng ký học phần các sinh viên lưu ý trên trang web Khoa và Trường

Khóa 2016:

STT

TÊN MÔN HỌC

MÃ HP

SỐ TC

SỐ SV

TIẾT

PHÒNG

GV

1

Cơ lượng tử 2

PHY10501

3LT

9

Thứ 2 (tiết 1-3)

B38

TS. Nguyễn Hữu Nhã

2

Lý thuyết chất rắn

PHY10502

3LT

9

Thứ 5 (2-4)

B38

TS. Vũ Quang Tuyên

3

Lý thuyết nhóm

PHY10503

3LT

9

Thứ 3 (tiết 1-2)

B38

Thầy Đặng Ngọc Châu

4

Lý thuyết trường điện từ

PHY10504

2LT

9

Thứ Bảy (tiết 9-10)

B38

TS. Trương Bá Hà

 

Khóa 2015:

1

Vật lý tính toán

VLH609

 

2LT+1TH

7

Thứ 6 (3-5)

B38

TS. Vũ Quang Tuyên

TS. Phan Hồng Khiêm

Ths. Nguyễn Thị Huyền Nga

2

Quang bán dẫn-Quang lượng tử

VLH610

 

2LT

7

Thứ 4 (4-5-6)

B38

TS. Vũ Quang Tuyên

3

Phương pháp tích phân lộ trình

VLH611

 

2LT

7

Thứ 2 (tiết 4-5)

B38

TS. Nguyễn Hữu Nhã

4

Lý thuyết hạt cơ bản

VLH612

 

3LT

7

Thứ 7 (3-4)

B38

TS. Phan Hồng Khiêm

5

Hàm suy rộng và hàm Green

VLH613

2LT

7

Thứ 3 (3-4)

B38

Thầy Đặng Ngọc Châu