ĐÀO TẠO

Bộ môn Vật lý Lý thuyết có 3 chương trình đào tạo:
 
- Đào tạo Đại học
- Đào tạo Cao học, chuyên ngành Vật lý Lý thuyết-Vật lý Toán
- Đào tạo Tiến sĩ, chuyên ngành Vật lý Lý thuyết-Vật lý Toán
 
Chương trình đại học
 
Tổng số tín chỉ: 40
 
1. Học phần bắt buộc (20 tín chỉ)
 
STT
Môn học
Số tín chỉ
Mã số học phần
 
1
Lý thuyết chất rắn
3
 
 
2
Lý thuyết nhóm
2
 
 
3
Cơ lượng tử 2
2
 
 
4
Lý thuyết trường điện từ
2
 
 
5
Lý thuyết hệ nhiều hạt
4
 
 
6
Lý thuyết hạt cơ bản
3
 
 
7
Lý thuyết trường lượng tử
2
 
 
8
Lý thuyết trường hấp dẫn
2
 
 
 
2. Học phần tự chọn (10 tín chỉ): Sinh viên sẽ học 5 môn trong các môn sau
 
STT Môn học Số tín chỉ Mã số học phần  
1 Vật lý tính toán
2
   
2 Quang bán dẫn và quang lượng tử
2
   
3 Phương pháp tích phân lộ trình
2
   
4 Vật lý năng lượng cao
2
   
5 Lý thuyết linh kiện lượng tử
2
   
6 Lý thuyết lượng tử về từ
2
   
7 Hàm suy rộng và Hàm Green
2
   
8 Vật lý sinh
2
   
9 Lý thuyết siêu dẫn 2    
10 Chuyên đề mới I 2    
11 Chuyền đề mới II 2    
 
3. Luận văn tốt nghiệp hoặc thi tốt nghiệp (10 tín chỉ)