Đào tạo cao học chuyên ngành Vật lý Lý thuyết và Vật lý Toán, chỉ có một phương thức 2, Phương thức bắt buộc làm luận văn tốt nghiệp.

Các đề tài nghiên cứu sẽ được các GVHD phân công cụ thể.

Các đề tài nghiên cứu được chia thành 4 lĩnh vực:

1. Hướng Lý thuyết trường-Hạt cơ bản

       a. Hướng tính các quá trình phân rã, tương tác điện-từ yếu, mạnh của các hạt cơ bản bằng lý thuyết trường ở các mức nhiễu loạn bậc cao. Ngoài ra còn các hiện tượng luận khác liên quan đến các quá trình tương tác này.

       b. Khảo sát các hiện tượng luận trong các mô hình thống nhất tương tác như: Higgs, Neutrino, Đối xứng vật chất-phản vật chất,....

       c. Khảo sát các hiện tượng vũ trụ học bằng các mô hình hạt cơ bản trong thời kì sơ khai vũ trụ.

2. Hướng Vật lý hệ cô đặc

      a. Khảo sát các tính chất lượng tử trong các hệ thấp chiều.

      b. Các hiện tượng bức xạ, tương tác điện từ trong chất rắn.

      c. Nghiên cứu tính chất, hiện tượng luận trong chất rắn, bán dẫn,...bằng cơ học lượng tử cũng như các mô hình, giả thuyết mới.

3. Hướng Vũ trụ học

     a. Khảo sát bài toán vũ trụ giản nỡ tăng tốc

     b. Khảo sát lạm phát vũ trụ

     c. Khảo sát các bài toán hiện tượng luận của vũ trụ thời kì đầu kết hợp với hạt cơ bản.

4. Hướng Vật lý Y sinh

     a. Sử dụng các quá trình mô phỏng, tính toán các protein.

     b. Khảo sát các loại thuốc cho các bệnh bằng các phương pháp mô phỏng vật lý.