Hoạt động 20/11 của bộ môn hằng năm

Một lớp học của sinh viên Vật lý Lý thuyết với GV nước ngoài

Một lớp học với Giảng viên nước ngoài của sinh viên Vật lý Lý thuyết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh viên Vật lý Lý thuyết tham gia lớp học VSOP ở ICISE, Quy nhơn

Một buổi học nhóm của sinh viên Vật lý Lý thuyết năm 3 và năm 4