BAN CHẤP HÀNH & LIÊN LẠC HỘI CỰU SINH VIÊN VẬT LÝ LÝ THUYẾT

1. Hội trưởng cựu sinh viên Vật lý Lý thuyết:

Ths. Phạm Nguyễn Hoàng Thịnh, E-mail: sgs.rd.hoangthinh@gmail.com, Sđt: 0938472094.

2. Phó ban, kiêm thư ký hội cựu sinh viên Vật lý Lý thuyết:

Ths. Lê Trí Đạt, E-mail: tridat92@gmail.com, sđt: 0562402413.

3. Hội trưởng cựu sinh viên Vật lý Lý thuyết ở nước ngoài-Châu Âu:

TS. Phan Võ Hồng Minh. E-mail: phanvohongminh@gmail.com

4. Ủy viên thường trực hội cựu sinh viên Vật lý Lý thuyết ở Nhật Bản:

Ths. Nguyễn Duy Hoàng Minh, E-mail: nguyenduyhoangminh@gmail.com

5. Ủy viên thường trực hội cựu sinh viên Vật lý Lý thuyết ở Hàn Quốc:

Ths. Huỳnh Minh Trung, E-mail: hmtrung.0110@gmail.com

6. Ủy viên thường trực hội cựu sinh viên Vật lý Lý thuyết ở Đài Loan:

Ths. Lê Minh Ngọc, E-mail: lmngoc1509@gmail.com