Hằng năm Vật lý Lý thuyết & Vật lý toán tuyển sinh cao học 2 đợt.

Có khoảng 6 đến 10 học viên.

Danh sách cao học khóa 32 năm 2022

STT

Mã số

học viên

Họ tên

 

1

22C31001

Lê Văn

Cường

2

22C31002

Nguyễn Minh

Nhựt

3

22C31003

Huỳnh Minh

Quốc

4

22C31004

Trần Ngọc

Thiện

5

22C31005

Võ Thị Như

Thuỳ

6

22C31006

Nguyễn Xuân

Vinh

7

22C31007

Lê Văn

Dũng

8

22C31008

Trần Thị

Hạnh

9

22C31010

Vũ Công Ngọc

Thái

10

22C31011

Nguyễn Thùy

Uyên

Danh sách cao học khóa 31 năm 2021

   STT

MSHV

Họ tên

 

1

21C31001

Võ Quang

Châu

2

21C31002

Vũ Đông

Dương

3

21C31003

Nguyễn Hồng

Hạnh

4

21C31004

Nguyễn Lục Hoàng

Minh

5

21C31005

Lê Thị Kiều

Oanh

6

21C31006

Lê Hoài

Phong

7

21C31007

Nguyễn

Phúc

8

21C31008

Hà Thanh

Sang

9

21C31009

Phạm Công

Thái

10

21C31010

Đinh Thị Phương

Thảo

11

21C31011

Vũ Đông

ương

12

21C31012

Võ Văn

Việt

Danh sách cao học khóa 30 năm 2020

STT MÃ SỐ
HV
Họ tên
1 20C31001 Quách Ái Mi
2 20C31002 Trần Trí Nhân
3 20C31003 Nguyễn Đặng Bảo Nhi
4 20C31004 Võ Thị Ý Nhi
5 20C31005 Phan Quang Sơn

Danh sách cao học khóa 29 năm 2019

STT MÃ SỐ
HV
Họ tên
1 19C31001 Phạm Thị Phương Ánh
2 19C31002 Lê Minh Châu
3 19C31005 Lê Trương Mỹ Hậu
4 19C31006 Nguyễn Thanh Huy
5 19C31007 Nguyễn Đăng Ly
6 19C31008 Phạm Nhật Minh
7 19C31010 Phan Anh

 

Danh sách cao học khóa 2018

STT MÃ SỐ
HV
Họ tên
1 18C 31 001 Bùi Việt Anh
2 18C 31 002 Nguyễn Minh Anh
3 18C 31 003 Hồ Anh Kiệt
4 18C 31 004 Lê Minh Ngọc
5 18C 31 005 Phan Anh Luân
6 18C 31 008 Nguyễn Thị Trang
7 18C 31 009 Thạch Nguyễn Hạ Vy