DANH SÁCH QUYÊN GÓP HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC VẬT LÝ LÝ THUYẾT

 

Từ ngày 04/12/2020      
STT Họ và Tên Khóa Số tiền [VNĐ] Ngày quyên góp
1 Nguyễn Minh Anh SV Khóa 2014-2018            100,000 4/12/2020
2 Nguyễn Thị Trang SV Khóa 2014-2018            100,000 4/12/2020
3 Hoàng Xuân Nam SV Khóa 2011-2015         1,000,000 5/12/2020
4 Ngô Lưu Duy Thái SV Khóa 2011-2015         1,000,000 5/12/2020
5 Thới Ngọc Tuấn Quốc Cao học khóa 19         2,000,000 6/12/2020
6 Nguyễn Nguyệt Minh SV Khóa 2004-2008            500,000 6/12/2020
7 Nguyễn Phương Duy Anh Nghiên cứu sinh 2012         1,000,000 6/12/2020
8 Đỗ Mười SV Khóa 2004-2008         1,000,000 7/12/2020
9 Ngô Sơn Tùng SV Khóa 2002-2006         1,000,000 7/12/2020
10 Nguyễn Ngọc Linh SV Khóa 2011-2015         1,000,000 7/12/2020
11 Trần Thị Ái Nhi SV Khóa 2011-2015         1,000,000 7/12/2020
12 Nguyễn Duy Vỹ SV Khóa 2003-2007         1,000,000 8/12/2020
13 Nguyễn Lê Đức Thịnh Cao học khóa 26            500,000 8/12/2020
14 Đặng Khánh Linh SV Khóa 2003-2007            500,000 9/12/2020
15 Lê Đại Nam Nghiên cứu sinh 2015          1,000,000 9/12/2020
16 Huỳnh Minh Trung SV Khóa 2010-2014           1,000,000 9/12/2020
17 Nguyễn Văn Khỏe SV Khóa 2001-2005             1,000,000 10/12/2020
18 Trần Đại SV Khóa 2004-2008            300,000 11/12/2020
19 Cô Nguyễn Thị Huyền Nga SV Khóa 1995-1999         1,000,000 13/12/2020
20 Lê Trương Mỹ Hậu Cao học khóa 29         1,000,000 14/12/2020
21 Phan Anh Luân Cao học khóa 28 500,000 04/01/2021
22 Đỗ Mười SV Khóa 2004-2008 5,000,000 02/04/2021
      Tổng: 22,500,000