DANH SÁCH QUYÊN GÓP HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC VẬT LÝ LÝ THUYẾT

Từ ngày 19/11/2023

STT Họ Tên Khóa Số tiền (đồng) Ngày 
1 Tồn quỹ   11000000 19/11/2023
2 Lê Văn Sáng SV khóa 2002-2006 1000000 28/11/2023
3 Nguyễn Duy Vỹ SV khóa 2003-2007 2000000 29/12/2023
4 Nguyễn Quốc Chương Sv khóa 2014-2018 5000000 30/12/2023
5 Lê Nguyễn Minh Thông Sv khóa 2004-2008 1000000 18/03/2024
6 Nguyễn Thị Nguyệt Minh Sv khóa 2004-2008 1000000 20/03/2024
7 Lê Hữu Thông Sv khóa 2016-2020 1000000 20/03/2024
8 Lê Văn Sáng SV khóa 2002-2006 1000000 12/04/2024
      Tổng: 23,000,000  

 

Từ ngày 19/11/2022-19/11/2023

STT Họ và Tên Khóa Số tiền [VNĐ] Ngày quyên góp
1 Tồn quỹ sau ngày 18/11/2022              6,400,000 18/11/2022
2 Thầy Nguyễn Quốc Khánh Giảng viên bộ môn VLLT            5,000,000 19/11/2022
3 Đỗ Mười SV khóa 2004-2008 1,000,000 02/12/2022
4 Ngô Lưu Duy Thái Sv khóa 2011-2015 1,500,000 03/04/2023
5 Lê Văn Sáng SV khóa 2003-2007 1,000,000 14/06/2023
6 Nguyễn Thị Nguyệt Minh SV khóa 2004-2008 500,000 14/06/2023
7 Ẩn danh Cựu SV 200,000 14/06/2023
8 Nguyễn Quốc Chương SV khóa 2014-2018 1,000,000 15/06/2023
9 Lê Nguyễn Minh Thông SV khóa 2004-2008 1,000,000 16/06/2023
10 Thới Ngọc Tuấn Quốc Cao học khóa 19 1,200,000 16/06/2023
11 Nguyễn Hoàng Đại Nghĩa SV khóa 2010-2014 1,300,000 22/06/2023
12 Phan Võ Hồng Minh SV khóa 2012-2016 2,400,000 22/06/2023
13 Kiều Quang Tuấn SV khóa 2016(2017)-2020 1,000,000 01/08/2023
14 Cô Nguyễn Thị Huyền Nga Giảng viên BM VLLT 1,000,000 16/08/2023
15 Cựu SV VLLT ẩn danh Cựu SV VLLT 2,000,000 16/08/2023
16 Nguyễn Lê Anh NCS VLLT khóa 26 1,000,000 21/09/2023
17 Vương Phạm Ngọc Hòa SV VLLT Khóa 2014-2018 700000 07/11/2023
18 Thầy Nguyễn Quốc Khánh Giảng viên BM VLLT 5000000 17/10/2023
      Tổng: 33,200,000  
Từ ngày 04/12/2020-18/11/2022      
STT Họ và Tên Khóa Số tiền [VNĐ] Ngày quyên góp
1 Nguyễn Minh Anh SV Khóa 2014-2018            100,000 4/12/2020
2 Nguyễn Thị Trang SV Khóa 2014-2018            100,000 4/12/2020
3 Hoàng Xuân Nam SV Khóa 2011-2015         1,000,000 5/12/2020
4 Ngô Lưu Duy Thái SV Khóa 2011-2015         1,000,000 5/12/2020
5 Thới Ngọc Tuấn Quốc Cao học khóa 19         2,000,000 6/12/2020
6 Nguyễn Thị Nguyệt Minh SV Khóa 2004-2008            500,000 6/12/2020
7 Nguyễn Phương Duy Anh Nghiên cứu sinh 2012         1,000,000 6/12/2020
8 Đỗ Mười SV Khóa 2004-2008         1,000,000 7/12/2020
9 Ngô Sơn Tùng SV Khóa 2002-2006         1,000,000 7/12/2020
10 Nguyễn Ngọc Linh SV Khóa 2011-2015         1,000,000 7/12/2020
11 Trần Thị Ái Nhi SV Khóa 2011-2015         1,000,000 7/12/2020
12 Nguyễn Duy Vỹ SV Khóa 2003-2007         1,000,000 8/12/2020
13 Nguyễn Lê Đức Thịnh Cao học khóa 26            500,000 8/12/2020
14 Đặng Khánh Linh SV Khóa 2003-2007            500,000 9/12/2020
15 Lê Đại Nam Nghiên cứu sinh 2015          1,000,000 9/12/2020
16 Huỳnh Minh Trung SV Khóa 2010-2014           1,000,000 9/12/2020
17 Nguyễn Văn Khỏe SV Khóa 2001-2005             1,000,000 10/12/2020
18 Trần Đại SV Khóa 2004-2008            300,000 11/12/2020
19 Cô Nguyễn Thị Huyền Nga SV Khóa 1995-1999         1,000,000 13/12/2020
20 Lê Trương Mỹ Hậu Cao học khóa 29         1,000,000 14/12/2020
21 Phan Anh Luân Cao học khóa 28 500,000 04/01/2021
22 Đỗ Mười SV Khóa 2004-2008 5,000,000 02/04/2021
23 Lê Nguyễn Minh Thông SV Khóa 2004-2008 1,000,000 11/11/2021
24 Kiều Quang Tuấn SV Khóa 2016-2020 500,000 15/1/2022
25 Phạm Việt Phương SV Khóa 2004-2008 400,000 10/08/2022
      Tổng: 24,400,000