Hằng năm sinh viên/Học viên Vật lý Ly thuyết sau khi làm khóa luận/Luận văn có thể có bài báo đăng trên các táp chí chuyên ngành uy tín.

BẢNG THỐNG KÊ GẦN NHẤT

STT

HỌ VÀ TÊN

BỘ MÔN

SINH VIÊN KHÓA

Tạp chí

Bài báo

Ghi chú

1

Lê Hữu Thông

Vật lý Lý thuyết

2016-2020

Phys. Rev. B 103, 085201 (2021)

Microscopic analysis of high harmonic generation in semiconductors with degenerate bands

 

2

Ngô Phúc Đức Lôc

Vật lý Lý thuyết

2013-2017

Eur. Phys. J. C (2020) 80: 768

Inflation with a class of concave inflaton potentials in Randall-Sundrum model

Cao học

3

Trần Trí Dũng

Vật lý Lý thuyết

2013-2017

Prog Theor Exp Phys (2020)

Hypergeometric presentation for one-loop contributing to H→Zγ

Cao học

4

Triệu Hữu Thọ

Vật lý Lý thuyết

2015-2019

J. Phys.: Condens. Matter 31 (2019) 415901

Electron elastic backscattering probability and inelastic mean free path

 

5

Nguyễn Thanh Nguyên

Vật lý Lý thuyết

2014-2018

J. Chem. Inf. Model. 2020, 60, 1, 204–211

Autodock Vina Adopts More Accurate Binding Poses but Autodock4 Forms Better Binding Affinity

 

6

Nguyễn Minh Anh

Vật lý Lý thuyết

2014-2018

International Journal of Modern Physics A, Vol. 34 (2019) 1950073

Electro-weak Phase Transition With Three Phases in The SU(2)1⊗SU(2)2⊗U(1)Y Model

 

... ...          

 Ngoài ra, công việc nghiên cứu của các sinh viên/học viên trong khóa luận/luận văn cũng thường xuyên được gởi đến các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.