Hằng năm sinh viên/Học viên Vật lý Ly thuyết sau khi làm khóa luận/Luận văn có thể có bài báo đăng trên các táp chí chuyên ngành uy tín.

BẢNG THỐNG KÊ GẦN NHẤT

STT

HỌ VÀ TÊN

BỘ MÔN

SINH VIÊN KHÓA

Tạp chí

Bài báo

Ghi chú

1

Ngô Phúc Đức Lôc

Vật lý Lý thuyết

2013-2017 Eur. Phys. J. C (2020) 80: 768 Inflation with a class of concave inflaton potentials in Randall-Sundrum model Cao học

2

Trần Trí Dũng

Vật lý Lý thuyết

2013-2017 Prog Theor Exp Phys (2020) Hypergeometric presentation for one-loop contributing to H→Zγ Cao học
3 Triệu Hữu Thọ Vật lý Lý thuyết 2015-2019 J. Phys.: Condens. Matter 31 (2019) 415901 Electron elastic backscattering probability and inelastic mean free path  
4 Nguyễn Thanh Nguyên Vật lý Lý thuyết 2014-2018 J. Chem. Inf. Model. 2020, 60, 1, 204–211

Autodock Vina Adopts More Accurate Binding Poses but Autodock4 Forms Better Binding Affinity

 
5 Nguyễn Minh Anh Vật lý Lý thuyết 2014-2018 International Journal of Modern Physics A, Vol. 34 (2019) 1950073 Electro-weak Phase Transition With Three Phases in The SU(2)1⊗SU(2)2⊗U(1)Y Model  
... ...          

 Ngoài ra, công việc nghiên cứu của các sinh viên/học viên trong khóa luận/luận văn cũng thường xuyên được gởi đến các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.