CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA BỘ MÔN VẬT LÝ LÝ THUYẾT


 Hướng Vật lý hệ cô đặc (Condensed Matter): Khảo sát hiệu ứng nhiều hạt lên các tính chất vật lý của các cấu trúc nano ở nhiệt độ, phân cực spin bất kỳ như năng lượng trạng thái cơ bản, các đại lượng nhiệt động, các đặc trưng tương quan, độ tái chuẩn hóa khe dải, khối lượng hiệu dụng, hàm phản hồi, các kích thích tập thể, độ linh động, điện trở Spin và Coulomb drag … Động học lượng tử trong quang bán dẫn, trong các hệ thấp chiều, cấu trúc nano và ngưng tụ Bose-Einstein. Lý thuyết chất rắn. Vật lý thống kê. Quang bán dẫn. Hàm Green không cân bằng. Động học lượng tử.


 Hướng Vũ trụ học (Cosmology): Nghiên cứu hiện tượng giãn nở tăng tốc của vũ trụ và tìm kiếm nguyên nhân gây ra hiện tượng này bằng các tiếp cận không-thời gian. Hiện nay chúng tôi đang tập trung vào modified gravity (một hướng mở rộng lý thuyết hấp dẫn chuẩn của Einstein) trong ngữ cảnh extra-dimension (không-thời gian có số chiều lớn hơn 4) bằng cách làm việc với một số mô hình brane-world như DGP (mô hình của nhóm Dvali-Gabadadze-Porrati), RS,... .


 Hướng Hạt Cơ Bản-Vật lý năng lượng cao (Particle physics): Nghiên cứu các tương tác điện-từ, yếu và mạnh bằng mô hình chuẩn và các mô hình mở rộng mô hình chuẩn. Cụ thể các hiện tượng học được nghiên cứu như khối lượng Neutrino, vi phạm CPT, Vật lý Higgs,.... Ngoài ra, ứng dụng các mô hình hạt cơ bản, đặc biệt các mô hình hạt mở rộng (như mô hình 3-3-1, mô hình chuẩn siêu đối xứng,...) để giải thích các hiện tượng vũ trụ học như bất đối xứng baryon, lạm phát vũ trụ hay giãn nở tăng tốc vũ trụ.


 Hướng Vật lý sinh học (Biophysics): Hướng nghiên cứu tập trung vào việc nghiên cứu các đặc tính Vật lý của các bio-polymers như các protein và enzyme. Để đạt được mục đích này, các phương pháp mô phỏng động học phân tử và các mô hình hoá được sử dụng nhằm khảo sát cấu trúc và chức năng của các protein/enzyme được quan tâm. Phương pháp này đang được ứng dụng trên nhiều vấn đề khác nhau, trong đó bao gồm việc tìm kiếm các dược chất điều trị bệnh Alzheimer, HIV/AIDS, ung thư. Hướng nghiên cứu này chỉ dành cho cao học.
 
 Công bố khoa học và hướng nghiên cứu chi tiết:

01. Prof.  Nguyen Quoc Khanh - PhD

Head of Theoretical Physics Departmen

Full name: NGUYEN QUOC KHANH

 

Academic title:  Prof.

 

Position:

  •  Head – Department of  Theoretical Physics

 

Education:

  • PhD: Faculty of electrical engineering, and Faculty of Nuclear Physics and Physical Engineering, CVUT Prague, 1986
  •  BSc: Faculty of Nuclear Physics and Physical Engineering, CVUT, Prague, 1977

 

Phone:0913961243
Email: nqkhanh@hcmus.edu.vn

1.Research Areas:

Theoretical physics and computational physics

2.Faculty/Department/Laboratory/Office

        Theoretical Physics Department – Physics & Engineering Faculty

3. Research Activities

- Correlations in two-dimensional, quasi-two-dimensional systems, graphene and double layers with arbitrary temperature and spin-polarizations (ground state energy, local field correction, pair correlation functions, phase diagrams, … ) : STLS, QSTLS, HNC, CHNC methods. Correlation effects on physical properties of two-dimensional, quasi-two-dimensional systems, graphene and double layers: the mobility, conductivity, Spin and Coulomb drag resistivity, bandgap renormalization, effective mass, collective excitations, … .

- Transport properties of layered structures: the mobility, resistivity, thermopower.

- Image charge effects in Q2D systems.

- Collective excitations in layered systems.

4. Research Achievements and Awards

5. Education lectures

      - Theory of Condensed Matter and Many Particle Systems

6. ISI Publications (Since 2001):

 

1. Nguyen Van Men, Nguyen Quoc Khanh, Dong Thi Kim Phuong

Plasmon modes in double-layer gapped graphene, Physica E 118, 113859 (2020).

2. Nguyen Van Men, Nguyen Quoc Khanh, Dong Thi Kim Phuong

Plasmon modes in N-layer bilayer graphene structures, Solid State Communications  298, 113647(2019).

3. Nguyen Van Men, Nguyen Quoc Khanh, Dong Thi Kim Phuong

Plasmon modes in double bilayer graphene heterostructures, Solid State Communications  294, 43 (2019).

4. Nguyen Van Men, Nguyen Quoc Khanh, Dong Thi Kim Phuong

Plasmon modes in MLG-2DEG heterostructures: Temperature effects, Physics Letters A 383, 1364 (2019).

5. Nguyen Quoc Khanh, Nguyen Van Men

Plasmon modes in bilayer-monolayer graphene heterostructures,Physica Status Solidi (b)  255, 1700656(2018).

6. Nguyen Van Men, Nguyen Quoc Khanh

Plasmon modes in Dirac/Schrӧdinger hybrid electron systems including layer thickness and exchange-correlation effects,Canadian Journal of Physics 96, 615 (2018).

7. Nguyen Quoc Khanh, Dang Khanh Linh

Electrical conductivity of Dirac/Schrödinger hybrid electron systems at finite temperature, Superlattices and Microstructures 116, 181 (2018).

8. Dang Khanh Linh, Nguyen Quoc Khanh

Electrical conductivity of bilayer-graphene double layers at finite temperature, Superlattices and Microstructures 114, 406 (2018).

9. Nguyen Van Men, Nguyen Quoc Khanh

Plasmon modes in graphene-GaAs heterostructures,Physics Letters A 381, 3779 (2017).

10. Dang Khanh Linh, Nguyen Quoc Khanh

Transport properties of bilayer graphene due to charged impurity scattering: temperature-dependent screening and substrate effects, International Journal of Modern Physics B 32, 1850064 (2017).

11. Nguyen Quoc Khanh, Vo Van Tai

Transport properties of the two-dimensional electron gas in wide AlP quantum wells: the effects of background charged impurity and acoustic phonon scattering, Superlattices and Microstructures 100, 792 (2016).

12. Vo Van Tai, Nguyen Quoc Khanh,

Diffusion thermopower of the two-dimensional electron gas in AlP quantum wells including exchange and correlation effects,

Superlattices and Microstructures 99, 474 (2015).

13. Vo Van Tai, Nguyen Quoc Khanh,

Transport properties of the two-dimensional electron gas in wide AlP quantum wells including temperature and correlation effects, Physica E 67, 84 (2015).

14. Nguyen Quoc Khanh, Vo Van Tai,

Transport properties of the two-dimensional electron gas in AlP quantum wells at finite temperature including magnetic field and exchange-correlation effects, Physica E 58, 84 (2014).

15. Nguyen Quoc Khanh, Nguyen Minh Quan,

Transport properties of a quasi-two-dimensional electron gas in a SiGe/Si/SiGe quantum well including temperature and magnetic field effects, Superlattices and Microstructures64, 245 (2013).

16.Dinh Van Tuan, Nguyen Quoc Khanh,

Plasmon modes of double-layer graphene at finite temperature, Physica E 54, 267 (2013).

17. Nguyen Quoc Khanh,

Transport properties of a spin-polarized quasi-two-dimensional electron gas in an InP/InGaAs/InP, Physica E 43, 1712 (2011).

18.Nguyen Quoc Khanh ,

Thickness effects on the Coulomb drag between low density electron layers, Physica B 405, 3497(2010).

19. Nguyen Quoc Khanh,  

Spin-dependent correlation in 2DEG:  finite temperature effects, Physica B 396, 187 (2007).

20. Nguyen Thanh Son, Nguyen Quoc Khanh,

Electron and spin correlations in semiconductor heterostructures, Physica B 373, 90 (2006).

21. Nguyen Quoc Khanh, Hiroo Totsuji,         
 Spin-dependent correlation in two-dimensional electron liquids at arbitrary degeneracy and spin polarization, Physical Revue B 69, 165110 (2004).

22. Nguyen Quoc Khanh, Hiroo Totsuji ,         
Electron correlation  in  two-dimensional systems :  CHNC approach  to  finite-temperature and spin-polarization  effects, Solid State Communication 129, 37 (2004).

23. Nguyen Quoc Khanh, Nguyen Thanh Son ,

Static and dynamic correlations in semiconductor heterostructures, Physica B 344, 175 (2004).

24. Nguyen Quoc Khanh, Ngo Minh Toan,  

 Correlations in Two-Dimensions: Effect of finite thickness and Image Charges, Solid State Communication 125, 133 (2003).

25. Nguyen Quoc Khanh,
 The  Effect  of   the Image Charges  on the Mobility  of  Q2D  Electron Gas, Phys. Stat. Sol. (b)  225, 89 (2001).

2. Vu Quang Tuyen-PhD

Full name: VU QUANG TUYÊN

 

Academic title: Lecturer

 

 

Education:

·       Postdoc: Goethe University , Marburg University, Karlsruhe Universiy (Germany),
2000 - 2006

·       PhD: Goethe University Frankfurt/M, Germany, 1999

·       MSc: VNUHCM - University of Science, Vietnam, 1994

 

Phone:0982 150 768
Email: vqtuyen@hcmus.edu.vn

 

1.Research Areas:

- Non-Equilibrium Greenfunctions (NEG), Quantum Kinetics (QK), NEG/QK for Low- Dimensional Systems and Nanostructures, Optically Excited Semiconductor, Computational Physics.

- Active Teaching/Training, Integrated STEM Teaching-Learning

- Critical Thinking

2.Faculty/Department/Laboratory/Office

        Department of Theoretical Physics – Physics & Engineering Faculty

3. Research Activities

- Build-up of plasmons in optically excited 1D – 3D semiconductor

- “Effective Teachers”

- Effective Integrated STEM teaching

4. Research Achievements and Awards

5. Education lectures

Quantum Mechanics, Semiconductor Optics, Computational Physics, Introduction to Solid State Theory, Green’s Functions and Quantum Kinetics

6. Publications:

1)    R. Huber, C. Kübler,S. Tübel, A. Leitenstorfer, Q. T. Vu, H. Haug, F. Köhler, and M.-C. Amann (2005). Femtosecond Formation of Coupled Phonon-Plasmon Modes in InP: Ultrabroadband THz Experiment and Quantum Kinetic Theory
Phys. Rev. Lett.   94, 027401

2)    Q. T. Vuand H. Haug, O. D. Mücke, T. Tritschler, and M.Wegener, G. Khitrova and H. M. Gibbs (2004). Light-Induced Gaps in Semiconductor Band-to-Band Transitions .
Phys. Rev. Lett.   92, 217403

3)    Q.T. Vu, H. Haug, W.A.Hügel, S. Chatterjee, and M.Wegener (2000). Signatures of the Electron-Plasmon Quantum Kinetics in GaAs.
Phys. Rev. Lett.  85, 3508

4)    W.A.Hügel, M.F. Heinrich, M.Wegener, Q.T. Vu, L. Bányai, and H. Haug (1999). Photon Echoes from Semiconductors Band-to-Band Transitions in the Regime of Coulomb Quantum.
Phys. Rev. Lett. 83, 3313

5)    L. Bányai, Q.T. Vu, B. Mieck, and H. Haug (1998). Ultrafast Quantum Kinetics with Time-Dependent RPA-Screened Coulomb Scattering.
Phys. Rev. Lett. 81, 882

6)    H. T. Duc, Q. T. Vu, T. Meier, H. Haug, and S. W. Koch  (2006). Temporal decay of coherently optically injected charge and spin currents due to carrier–LO-phonon and carrier-carrier scattering.
Phys. Rev. B 74, 165328

7)    Q. T. Vu, H. Haug, and S. W. Koch (2006).  Relaxation and dephasing quantum kinetics for a quantum dot in an optically excited quantum well. 
Phys. Rev. B  73, 205317

8)    Q.T. Vuand H. Haug (2005). Detection of Light-Induced Band Gaps by Ultrafast Femtosecond Pump and Probe Spectroscopy.
Phys. Rev. B  71, 035305

9)    W. A. Hügel, M. Wegener, Q.T. Vu, L. Banyai, , H. Haug, F. Tinjod, H. Mariette (2002). Differences between Quantum Kinetic Phonon Beats and Raman Scattering.
Phys. Rev. B 66, 153203

10)Q.T. Vu, and H. Haug (2000). Time-Dependent  Screening of the Carrier-Phonon and Carrier-Carrier Interactions in Non-Equilibrium Systems.
Phys. Rev. B 62, 7179

11)Q.T. Vu, L. Bányai and H. Haug, F.X. Camescasse, J.P. Likforman, and A. Alexandrou (1999). Screened Coulomb Quantum Kinetics for Resonant Femtosecond Spectroscopy in Semiconductors.
Phys. Rev. B 59, 2760

12)L. Bányai, Q.T. Vu, and H. Haug (1998). Excitation Induced Dephasing in four-Wave-Mixing and Coulomb Quantum Kinetics.
Phys. Rev. B 58, R13341(R) (Rapid Communication)

13)Q.T. Vu, L. Bányai, P.I. Tamborenea, and H. Haug (1997). Coulomb Quantum Kinetics of Degenerate Resonant Femtosecond Four-Wave-Mixing.
Europhys. Lett. 40, 323

14)T.Meier , H.T.Duc, Q.T.Vu, B.Pasenow, J.Hübner, S.Chatteryee, W.W. Rühle, H.Haug, and S.W. Koch (2008). Ultrafast Dynamics of Optically-Induced Charge and Spin Currents in Semiconductors. 
Advances in Solid State Physics 46, 199-210

15)Q.T. Vu, H. Haug,  and L.V. Keldysh (2000). Dynamics of the Electron-Hole Correlation in Femtosecond Pulse Excited Semiconductors.
Solid State Commun. 115, 63

16)T. Meier, Q.T. Vu, H.T. Duc, B. Pasenow, H. Haug, and S.W. Koch (2007). Microscopic Many-Body Analysis of Ultrafast Photocurrents in Semiconductor Nanostructures. Ultrafast Phenomena XV, Springer Series in Chemical Physics, Vol. 88, 668-670

17)T. Meier, B. Pasenow, H.T. Duc, Q.T. Vu, H. Haug, and S.W. Koch (2007). Ultrafast dynamics of photoexcited charge and spin currents in semiconductor nanostructures. 
Proceedings of the SPIE Vol. 6471, 647108

 

3. Phan Hong Khiem- PhD.

Full name: PHAN HONG KHIEM

 

Academic title: Full Lecturer – (PhD)

 

Position:

·    Lecturer at Physics & Engineering Physics Faculty

 

Education:

·    Postdoctoral researcher: Elementary Particle Theory Group,Zeuthen,GERMANY, Platanenallee 6, D-15738 Zeuthen (2014-10/2015)

 

·    PhD: KEK | High Energy Accelerator Research Organaization, 1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki 305-0801 Japan, 2014

 

 

·    BSc: VNUHCM - University of Science, Vietnam, 2006

 

Phone:+84 962718047
Email: phkhiem@hcmus.edu.vn

 

1.Research Areas:

 

Phenomenology of elementary particles at present and future colliders, such as the LHC or the ILC

 

2.Faculty/Department/Laboratory/Office

 

       Theoretical Physics Department – Physics & Engineering Faculty

 

3. Research Activities

 

       - One-loop and higher-loop Feynman integral calculations.

       - Full one-loop electroweak corrections at future lepton colliders.

       - Higgs physics in Standard Model and Beyond the Standard Model.

 

4. Research Achievements and Awards

 

5. Education lectures

 

     Quantum Field Theory, Particle Physics, Physics Beyond the Standard Model.

 

6. ISI Selected Publications:

 

1.      Full one-loop radiative correction to e-e+ àtt gamma with GRACE-Loop, Khiem, P.H., Fujimoto, J., Ishikawa, T. et al. Eur. Phys. J. C (2013) 73: 2400. https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-013-2400-3.

 

2.       Full O(α) electroweak radiative corrections to e+e−→e+e−γat the ILC with GRACE-Loop: Khiem, P. H. and Kurihara, Y. and Fujimoto, J. and Ishikawa, T. and Kaneko, T. and Kato, K. and Nakazawa, N. and Shimizu, Y. and Ueda, T. and Vermaseren, J. A. M. and Yasui, Y:  Physics Letters B, https://doi.org/10.1016/j.physletb.2014.11.048

 

 

3.      General ε-representation for scalar one-loop Feynman integrals: Blümlein, Johannes and Phan, Khiem Hong and Riemann, Tord: Nuclear and Particle Physics Proceedings, https://doi.org/10.1016/j.nuclphysbps.2016.02.045

 

4.      Scalar one-loop four-point Feynman integrals with complex internal masses: Khiem Hong Phan, PTEP 2017 (2017) no.6, 063B06, 10.1093/ptep/ptx079

 

 

 

4Vo Quoc Phong – PhD

 

Full name: Vo Quoc Phong

 

Academic title: PhD

 

Position:

·    Lecturer at Physics & Engineering Physics Faculty

 

Education:

 

·    PhD: Theoretical and Mathematical Physics, VNUHCM - University of Science, Vietnam, 2012-2015

 

·    MSc: Department of Theoretical Physics, VNUHCM - University of Science, Vietnam, 2008-2011

 

·    BSc: VNUHCM - University of Science, Vietnam, 2004-2008

 

Email: vqphong@hcmus.edu.vn

 

1.Research Areas:

 

-Phenomenology of elementary particles

       - Accelerating expansion of the universe and Inflation

       - Electroweak Phase Transition or Matter-Antimatter asymmetry in 331 models or beyond SM.

 

2.Faculty/Department/Laboratory/Office

 

       Department of Theoretical Physics – Physics & Engineering Faculty

 

3. Research Activities

 

       - The first-order electroweak phase transition (Baryogenesis)

       - Neutrino Physics, CP Violation or Sphaleron

       - Inflation via extra dimensions and scalar fields

 

4. List of Research Projects

 

1.      PhD student, “Higgs bosons in Particle Physics and Early Universe”, 2015-2017, Nafosted, grant number 103.01-2014.51.

 

2.      Main researcher, “Electroweak phase transition in improved 3-3-1 models”, 2017-2019, Nafosted, grant number 103.01-2017.356.

 

3.      Principal Investigator, “Neutrino Mass and CP violation”, 2017-2019, VNUHCM, grant number C2017-18-12.

5. Education lectures

-          Quantum Field Theory

-          Particle Physics

-          Theory of relativity

-          Cosmology

-          General Physics and Complex function

-          Theoretical Mechanics

-          Statistical Physics

6. ISI Selected Publications:

16. Vo Quoc Phong, Dam Quang Nam, Electroweak phase transition via dilaton in two-time physics, International Journal of Modern Physics A, Vol. 38, 2350159 (2023).

15. Vo Quoc Phong, Nguyen Minh Anh, Hoang Ngoc Long, "Dual Electroweak Phase Transition in the Two-Higgs-doublet Model with the S3 discrete symmetry", Phys. Rev. D 107, 035020 (2023).

14.  Vo Quoc Phong, Nguyen Chi Thao, Hoang Ngoc Long, "Baryogenesis and gravitational waves in the Zee-Babu Model", arXiv:2107.13823 (2021), Eur. Phys. J. C, 82 11 (2022) 1005.

13. Vo Quoc Phong, Ngo Phuc Duc Loc, "Constraint on the Higgs-Dilaton potential via Warm inflation in Two-Time Physics", arXiv:2107.01683 (2021), Advances in High Energy Physics, vol. 2022, Article ID 5313952, 8 pages, 2022.

12. Vo Quoc Phong, etc., "Sphaleron in the first-order electroweak phase transition with the dimension-six Higgs operator", Phys. Rev. D 101, 116010 (2020).

11. Vo Quoc Phong, Nguyen Minh Anh, "Electro-weak Phase Transition With Three Phases in The $SU(2)_1 \otimes SU(2)_2 \otimes U(1)_Y$ Model", International Journal of Modern Physics A, Vol. 34, 1950073 (2019).

10.  V. Q. Phong, N. T. Tuong, N. C. Thao, H. N. Long, "Multi-period structure of electro-weak phase transition in the 3-3-1-1 model", Phys. Rev. D 99, 015035 (2019).

09. Vo Quoc Phong, Nguyen Minh Anh, "Two Electro-weak Phases in The $SU(2)_1 \otimes SU(2)_2 \otimes U(1)_Y$ Model", Communications in Physics, Vol. 29, No. 2, pp. 149-161 (2019).

08. Vo Quoc Phong, Nguyen Thi Trang, " New Weak Interaction Signal in the 221 Model", Ho Chi Minh City University of Eduacation Journal of Sciences, Natural Sciences and technology, Vol. 16, No.3 (2019): 144-151.

07. Vo Quoc Phong, Le Minh Ngoc, Dam Quang Nam, Ngo Phuc Duc Loc, "Inflation via Dilaton and Electroweak Phase Transition in Two-time Physics", Poster, 43rd National Conference on Theoretical Physics (2018).

06. Vo Quoc Phong, Nguyen Chi Thao, Hoang Ngoc Long, “Baryogenesis in the Zee-Babu model with arbitrary ξ gauge”, Phys. Rev. D 97, 115008 (2018)

05. Vo Quoc Phong, Hoang Ngoc Long, Vo Thanh Van, Le Hoang Minh, “Electroweak Phase Transition in The Economical 3-3-1 Model”, Eur. Phys. J. C (2015) 75:342.

04. Vo Quoc Phong, Hoang Ngoc Long, Vo Thanh Van, Nguyen Chi Thanh, “Electroweak sphalerons in the reduced minimal 3-3-1 model”, Physical Review D 90, 085019 (2014).

03. Vo Quoc Phong, Vo Thanh Van, Hoang Ngoc Long, “Electroweak Phase Transition in The reduced minimal 3-3-1 Model”, Physical Review D 88, 096009 (2013).

02. Vo Quoc Phong, “Dynamic of the accelerated expansion of the universe in the DGP model”, Communications in Physics, Vol. 21, No. 3, pp. 253-264 (2011).

01. Vu Thi Ngoc Huyen, Hoang Ngoc Long, Nguyen Thanh Lam, Vo Quoc Phong, "Neutral current in the reduced minimal 3-3-1 model", Communications in Physics, Vol. 24, No. 2, pp. 97-112 (2014).

See more at www.arxiv.org about new publications

 

Các công bố khác: 

. Ngoc-Hung Phan, Dai-Nam Le, Tuan-Quoc N. Thoi, and Van-Hoang Le, Journal of Mathematical Physics 59, 032102 (2018)

· Dinh Van Tuan, Nguyen Quoc Khanh, Temperature effects on Plasmon modes of double-layer graphene, Commun. in Phys. 22 ,45 (2012)

· Nguyễn Thị Huyền Nga, Cao Huy Thien, Nguyen Quoc Khanh, The majority-spin carrier effective mass renormalization of Q2D system, Tạp chí phát triển KHCN ĐHQG TP HCM, 12, 65 (2009)

· Microscopic Many-Body Analysis of Ultrafast Photocurrents in Semiconductor Nanostructures. T. Meier, Q.T. Vu, H.T. Duc, B. Pasenow, H. Haug, and S.W. Koch. Ultrafast Phenomena XV, Springer Series in Chemical Physics, Vol. 88, 668-670 (2007)

· Ultrafast Dynamics of Optically-Induced Charge and Spin Currents in Semiconductors. T.Meier , H.T.Duc, Q.T.Vu, B.Pasenow, J.Hübner, S.Chatteryee, W.W. Rühle, H.Haug, and S.W. Koch. Advances in Solid State Physics 46 (2008), 199-210

· H. Nha Nguyen, D. Querlioz, S. Galdin-Retailleau, P. DollfusSemiclassical and quantum transport in CNTFETs using Monte Carlo simulation.IEEE Transactions on Electron Devices 58 (2011), 798 -804

· D. Querlioz, H. Nha Nguyen, J. Saint-Martin, A. Bournel, S. Galdin-Retailleau, P. DollfusWigner-Boltzmann Monte Carlo approach to nanodevice simulation: from quantum to semiclassical transportJ. Comput. Electron. 8 (2009) 324-335 (DOI: 10.1007/s10825-009-0281-3)

· H. Nha Nguyen, S. Retailleau, D. Querlioz, A. Bournel, P. DollfusMonte Carlo study of ambipolar transport and quantum effects in carbon nanotube transistors. International Conference on Simulation of Semiconductor Processes and Devices (SISPAD 2009), San Diego, Etats-Unis, 9-11 septembre 2009, IEEE Catalog Number CFP09SSD-PRT, ISBN 978-1-4244-3947-8 (2009) 277-280

· H. Nha Nguyen, D. Querlioz, S. Galdin-Retailleau, A. Bournel, P. DollfusWigner Monte Carlo simulation of CNTFET: Comparison between semi-classical and quantum transport.13thInternational Worshop on Computational Electronics (IWCE 2009), Beijing, Chine, 27-29 mai 2009, IEEE Cat. Number: CFP09462-PRT, ISBN: 978-1-4244-3926-3, 257-260

· H. Cazin d'Honincthun, H. Nha Nguyen, S. Galdin-Retailleau, A. Bournel, P. Dollfus, J.-P. Bourgoin. Influence of capacitive effects on the dynamics of a CNTFET by Monte-Carlo method. E-MRS 2007 Spring Meeting, Symposium L: Electron transport in low-dimensional carbon structures, Strasbourg, 28 mai-1er juin 2007,Physica E 40 (2008) 2294-2298

· H. Nha Nguyen, H. Cazin d'Honincthun, C. Chapus, A. Bournel, S. Galdin-Retailleau, P. Dollfus, N. Locatelli. Monte Carlo modeling of Schottky contacts on semiconducting carbon nanotubes. International Conference on Simulation of Semiconductor Processes and Devices (SISPAD 2007), Vienne, Autriche, 25-27 septembre 2007, Springer (2007) 313-316

· Michael Leguèbe, Chuong Nguyen, Luciana Capece, Zung Hoang, Alejandro Giorgetti, and Paolo Carloni (2012). "Hybrid Molecular Mechanics/Coarse-Grained Simulations for Structural Prediction of G-Protein Coupled Receptor/Ligand Complexes". PLoS ONE 7(10): e47332.

· Marilena Griguoli, Alena Maul, Chuong Nguyen, Alejandro Giorgetti, Paolo Carloni and Enrico Cherubini (2010). "Nicotine Blocks the Hyperpolarization-Activated Current Ih and Severely Impairs the Oscillatory Behavior of Oriens-Lacunosum Moleculare Interneurons.” The Journal of Neuroscience 30 (32) (August 11): 10773-10783.

· Paola Lupieri, Chuong Ha Hung Nguyen, Zhaleh Ghaemi Bafghi, Alejandro Giorgetti, and Paolo Carloni (2009). "Computational molecular biology approaches to ligand target interactions". HFSP Journal 3, 228-239.

· Anil V. Nair, Chuong H. H. Nguyen, Monica Mazzolini (2009). "Conformational rearrangements in the S6 domain and C-linker during gating in CNGA1 channels". European Biophysics Journal 38, 993-1002.

· Hoang Ngoc Long, Vo Thanh Van, J. Phys.G25:2319-2324 (1999)