TS. Nguyễn Hữu Nhã

TS. Nguyễn Hữu Nhã

Giảng viên

Bộ môn

Vật Lý Lý Thuyết

Liên hệ

Các hướng nghiên cứu:

1. Vật lý hệ cô đặc

2. Các hiện tượng học lượng tử trong hệ thấp chiều