GS.TS. Nguyễn Quốc Khánh

GS.TS. Nguyễn Quốc Khánh

Giảng viên

Bộ môn

Vật Lý Lý Thuyết

Liên hệ

Giáo sư
Bộ môn Vật lý lý thuyết,
Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật,
Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM
Tel: (+84) 913961243
Email: nqkhanh@hcmus.edu.vn

Các hướng nghiên cứu

■ Tương quan trong hệ hai chiều, giả hai chiều, graphene và cấu trúc lớp đôi ở nhiệt độ và phân cực spin bất kỳ (năng lượng trạng thái cơ bản, bổ chính trường định xứ, hàm tương quan cặp, giản đồ pha vv ): Phương pháp STLS, QSTLS, HNC, CHNC.
■ Hiệu ứng tương quan lên một số tính chất vật lý của hệ hai chiều,  giả hai chiều, graphene và cấu trúc lớp đôi: Độ dẫn điện, độ linh động, điện trở spin , Coulomb drag, độ tái chuẩn hóa khe dải,  khối lượng hiệu dụng, kích thích tập thể … .
■ Các tính chất vận chuyển trong cấu trúc lớp: Độ linh động, điện trở, suất nhiệt điện.
■ Hiệu ứng thế ảnh trong hệ giả hai chiều.
■ Kích thích tập thể trong cấu trúc lớp.

Danh sách xuất bản (chọn lọc từ 2013 - nay)

 1. Dang Khanh Linh, Nguyen Quoc Khanh, Charged impurity scattering in bilayer-graphene double layers, International Journal of Modern Physics B (accepted) (2020).

 2. Nguyen Van Men, Nguyen Quoc Khanh, Dong Thi Kim Phuong, Plasmon modes in double-layer gapped graphene, Physica E 118, 113859 (2020).

 3. Nguyen Van Men, Nguyen Quoc Khanh, Dong Thi Kim Phuong, Plasmon modes in N-layer bilayer graphene structures, Solid State Communications  298, 113647 (2019).

 4. Nguyen Van Men, Nguyen Quoc Khanh, Dong Thi Kim Phuong, Plasmon modes in double bilayer graphene heterostructures, Solid State Communications  294, 43 (2019).

 5. Nguyen Van Men, Nguyen Quoc Khanh, Dong Thi Kim Phuong, Plasmon modes in MLG-2DEG heterostructures: Temperature effects, Physics Letters A 383, 1364 (2019).

 6. Nguyen Quoc Khanh, Nguyen Van Men, Plasmon modes in bilayer-monolayer graphene heterostructures, Physica Status Solidi (b) 255, 1700656 (2018).

 7. Nguyen Van Men, Nguyen Quoc Khanh, Plasmon modes in Dirac/Schrӧdinger hybrid electron systems including layer-thickness and exchange-correlation effects, Canadian Journal of Physics 96, 615 (2018).

 8. Nguyen Quoc Khanh, Dang Khanh Linh, Electrical conductivity of Dirac/Schrödinger hybrid electron systems at finite temperature, Superlattices and Microstructures 116, 181 (2018).

 9. Dang Khanh Linh, Nguyen Quoc Khanh, Electrical conductivity of bilayer-graphene double layers at finite temperature, Superlattices and Microstructures 114, 406 (2018).

 10.  Nguyen Van Men, Nguyen Quoc Khanh, Plasmon modes in graphene-GaAs heterostructures, Phys. Lett. A 381, 3779 (2017).

 11. Dang Khanh Linh, Nguyen Quoc Khanh, Transport properties of bilayer graphene due to charged impurity scattering: temperature-dependent screening and substrate effects, International  Journal of Modern Physics B 32, 1850064 (2017).

 12. Nguyen Quoc Khanh, Vo Van Tai, Transport properties of the two-dimensional electron gas in wide AlP quantum wells: the effects of background charged impurity and acoustic phonon scattering, Superlattices and Microstructures 100, 792 (2016).

 13. Vo Van Tai, Nguyen Quoc Khanh, Diffusion thermopower of the two-dimensional electron gas in AlP quantum wells including exchange and correlation effects, Superlattices and  Microstructures 99, 474 (2015).

 14. Vo Van Tai, Nguyen Quoc Khanh, Transport properties of the 2DEG in wide AlP quantum wells including temperature and correlation effects, Physica E 67, 84 (2015).

 15. Nguyen Quoc Khanh, Vo Van Tai, Transport properties of the two-dimensional electron gas in AlP quantum wells at finite temperature including magnetic field and exchange-correlation effects, Physica E 58, 84 (2014).

 16. Nguyen Quoc Khanh, Nguyen Minh Quan, Transport properties of a quasi-two-dimensional electron gas in a SiGe/Si/SiGe quantum well including temperature and magnetic field effects, Superlattices and Microstructures 64, 245 (2013).

 17. Dinh Van Tuan, Nguyen Quoc Khanh, Plasmon modes of double-layer graphene at finite temperature, Physica E 54, 267 (2013).

 18. Vo Van Tai, Nguyen Quoc Khanh, Relaxation rate and mobility of a two-dimensional electron gas in  MgZnO/ZnO heterostructures including exchange and correlation effects, Communications in Physics 27, 267 (2017).

 19. Nguyen Quoc Khanh, Mai Thanh Huyen, Transport properties of a quasi-two-dimensional electron gas in InP/InGaAs/InP quantum wells: correlation and magnetic field effects, Communications in Physics 25, 125 (2015).

 20. Truong Van Tuan, Nguyen Quoc Khanh, Vo Van Tai, Đặng Khánh Linh, Transport properties of a GaAs/InGaAs/GaAs quantum well : temperature, magnetic field and many-body effects, Commun. in Physics 30, 123 (2020).

 21. Vo Van Tai, Nguyen Quoc Khanh, Transport properties and Seebeck coefficient of the quasi-two dimensional   electron gas in AlP quantum wells, Science & Technology Development 18, 85 (2015).

 22. Truong Van Tuan, Nguyen Quoc Khanh, Vo Van Tai, The scattering and single-particle relaxation time of electrons in a GaAs/InGaAs/GaAs quantum well including temperature and exchange-correlation effects,  Science & Technology Development V. 3, N. 3, 180 (2019).