TS. Phan Hồng Khiêm

TS. Phan Hồng Khiêm

Cán bộ thỉnh giảng

Bộ môn

Vật Lý Lý Thuyết

Liên hệ

Các hướng nghiên cứu:

- One-loop and higher-loop Feynman integral calculations.

- Full one-loop electroweak corrections at future lepton colliders.

- Higgs physics in Standard Model and Beyond the Standard Model.