TS. Trương Bá Hà

TS. Trương Bá Hà

Giảng viên

Bộ môn

Vật Lý Lý Thuyết

Liên hệ

Các hướng nghiên cứu

■ Các bức xạ trường điện từ
■ Lý thuyết tương đối
■ Lý thuyết trường