TS. Võ Quốc Phong

TS. Võ Quốc Phong

Giảng viên

Bộ môn

Vật Lý Lý Thuyết

Liên hệ

Các hướng nghiên cứu:

- The first-order electroweak phase transition (Baryogenesis)

- Neutrino Physics, CP Violation or Sphaleron

- Inflation via extra dimensions and scalar fields