TS. VŨ QUANG TUYÊN

TS. VŨ QUANG TUYÊN

Trưởng bộ môn

Bộ môn

Vật Lý Lý Thuyết

Liên hệ

Các hướng nghiên cứu:

- Build-up of plasmons in optically excited 1D – 3D semiconductor

- “Effective Teachers”

- Effective Integrated STEM teaching