DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

 

STT Học hàm, học vị, Họ và tên, Chức vụ Chuyên môn Liên hệ
1 PGS. TS. Trần Cao Vinh
Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH KHTN
Vật lý ứng dụng tcvinh@hcmus.edu.vn
2 PGS. TS. Lê Vũ Tuấn Hùng
Trưởng Khoa Vật lý - VLKT
Trưởng Bộ môn Vật lý ứng dụng
Vật lý ứng dụng

lvthung@hcmus.edu.vn

3 PGS. TS. Huỳnh Trúc Phương
Phó Trưởng Khoa Vật lý - VLKT
Vật lý hạt nhân htphuong@hcmus.edu.vn
4 PGS. TS. Huỳnh Văn Tuấn
Phó Trưởng Khoa Vật lý - VLKT
Trưởng Bộ môn Vật lý tin học
Vật lý tin học hvvtuan@hcmus.edu.vn
5 GS. TS. Nguyễn Quốc Khánh
Trưởng Bộ môn
Vật lý lý thuyết nqkhanh@hcmus.edu.vn
6 GS. TS. Châu Văn Tạo
Trưởng Bộ môn
Vật lý hạt nhân cvtao@hcmus.edu.vn
7 PGS. TS. Trần Quang Trung
Trưởng Bộ môn
Vật lý chất rắn tqtrung@hcmus.edu.vn
8 PGS. TS. Nguyễn Văn Hiếu
Trưởng Bộ môn
Vật lý điện tử

nvhieu@hcmus.edu.vn

9        
10