Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật không chỉ tập trung đào tạo chuyên môn mà còn rèn luyện kỹ năng cần thiết cho các bạn sinh viên. Hằng năm, các bạn sinh viên của Khoa sau khi tốt nghiệp đều tìm được các công việc phù hợp chuyên môn của mình. Dưới đây là danh sách thống kê việc làm của các bạn Cựu sinh viên các khóa 

2018 2017 2016 2015 2014