Giới thiệu Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật

Trưởng Khoa

 

Huỳnh Văn Tuấn, TS.

Phó Giáo sư

Email: hvtuan@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

   
Phó Trưởng Khoa

Trần Thiện Thanh, TS.

Phó Giáo sư

Email: ttthanh@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Đặng Hoài Trung, TS.

Email: dhtrung@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Các Trưởng Bộ môn

Vũ Quang Tuyên, TS.

Trưởng BM Vật lý Lý thuyết

Email: vqtuyen@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Trần Thiện Thanh, TS.

Phó Giáo sư

Trưởng BM Vật lý Hạt nhân-KTHN-VLYK

Email: ttthanh@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Trần Quang Trung, TS.

Phó Giáo sư

Trưởng BM Vật lý Chất rắn

Email: tqtrung@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Lê Vũ Tuấn Hùng, TS.

Phó Giáo sư

Trưởng BM Vật lý Ứng dụng

Email: lvthung@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Huỳnh Văn Tuấn, TS.

Phó Giáo sư

Trưởng BM Vật lý Tin học

Email: hvtuan@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Chí Nhân, TS.

Trưởng BM Vật lý Điện tử

Email: ncnhan@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Võ Lương Hồng Phước, TS.

Phó Giáo sư

Trưởng BM Hải dương-Khí tượng-Thủy văn

Email: vlhphuoc@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Đặng Hoài Trung, TS.

Trưởng BM Vật lý Địa cầu

Email: dhtrung@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Đội ngũ giảng viên
Bộ môn Vật lý Lý thuyết

Vũ Quang Tuyên, TS.

Trưởng BM.

Email: vqtuyen@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Hữu Nhã, TS.

Giảng viên

Email: nhnha@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Quốc Khánh, TS.

Giáo sư

Email: nqkhanh@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Thị Huyền Nga, ThS.

Giảng viên

Email: nthnga@hcmus.edu.vn 

Lý lịch khoa học

Võ Quốc Phong, TS.

Giảng viên

Email: vqphong@hcmus.edu.vn 

Lý lịch khoa học

Trương Bá Hà, TS.

Giảng viên

Email: tbha@hcmus.edu.vn 

Lý lịch khoa học

Đặng Ngọc Châu, CN.

Giảng viên

Email: dnchau@hcmus.edu.vn 

Lý lịch khoa học

Trần Ngọc Thiện

Trợ giảng

Email: tnthien@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Bộ môn Vật lý Điện tử

Nguyễn Chí Nhân, TS.

Trưởng Bộ môn

Email: ncnhan@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Hồ Thanh Huy, TS.

Giảng viên

Email: hthuy@hcmus.edu.vn 

Lý lịch khoa học

Hà Minh Khuê, ThS.

Giảng viên

Email: hmkhue@hcmus.edu.vn 

Lý lịch khoa học

Nguyễn Phước Hoàng Khang, ThS.

Giảng viên

Email: nphkhang@hcmus.edu.vn 

Lý lịch khoa học

Trần Thị Kim Liên

Thư ký bộ môn

Email: ttklien@hcmus.edu.vn 

Nguyễn Hoàng Quân, ThS.

Giảng viên

Email: nhquan@hcmus.edu.vn 

Lý lịch khoa học

Trần Hoàng Nhựt, CN.

Nghiên cứu viên

Email: thnhut@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Ngọc Thảo Nhi, CN.

Trợ giảng

Email: ngtnhi@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Bộ môn Vật lý Tin học

Huỳnh Văn Tuấn, TS.

Phó Giáo sư

Trường Bộ môn

Email: hvtuan@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Chí Linh, TS.

Giảng viên

Email: nclinh@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Đỗ Đức Cường, TS.

Giảng viên

Email: ddcuong@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Quang Khởi, TS.

Giảng viên

Email: nqkhoi@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh, TS.

Giảng viên

Email: nhtanh@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Hồ Văn Bình, ThS.

Giảng viên

Email: hvbinh@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Huỳnh Thanh Nhẫn, ThS.

Giảng viên

Email: htnhan@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Anh Thư, ThS.

Giảng viên

Email: nathu@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Phan Nguyệt Thuần, ThS.

Phó trưởng BM

Email: pnthuan@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Hứa Thị Hoàng Yến, ThS.

Giảng viên

Email: hthyen@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Huỳnh Quốc Việt, ThS.

Giảng viên

Email: hyqviet@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Võ Hoàng Thủy Tiên, ThS.

Giảng viên

Email: vhttien@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Trịnh Thị Lý, TS.

Giảng viên

Email: ttly@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Vương Thùy Ngân, ThS.

Giảng viên

Email: nvtngan@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Thị Như Quỳnh, NCS.

Giảng viên

Email: ntnquynh@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Thị Tú Trinh, ThS.

Giảng viên

Email: ntttrinh@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Bộ môn of Vật lý hạt nhân - Kỹ thuật hạt nhân - Vật lý y khoa

Trần Thiện Thanh, TS.

Phó Giáo sư

Trưởng Bộ môn

Email: ttthanh@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Châu Văn Tạo, TS.

Giáo sư

Email: cvtao@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Huỳnh Trúc Phương, TS.

Phó Giáo sư

Email: htphuong@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Trương Thị Hồng Loan, TS.

Phó Giáo sư

Email: tthloan@hcmus.edu.vn 

Lý lịch khoa học

Trịnh Hoa Lăng, TS.

Giảng viên

Email: thlang@hcmus.edu.vn 

Lý lịch khoa học

Lê Hoàng Chiến, TS.

Giảng viên

Email: lhchien@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Hoàng Thị Kiều Trang, TS.

Giảng viên

Email: htktrang@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Thị Cẩm Thu, TS.

Giảng viên

Email: ntcthu@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Trần Nhân Giang, TS.

Giảng viên

Email: tngiang@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Phan Lê Hoàng Sang, TS.

Phó trưởng BM

Email: plhsang@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Võ Hồng Hải, TS.

Giảng viên

Email: vhhai@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Duy Thông, ThS.

Giảng viên

Email: ngdthong@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Văn Thị Thu Trang, TS.

Giảng viên

Email: vtttrang@hcmus.edu.vn

Nguyễn Trí Toàn Phúc, ThS.

Giảng viên

Email: nttphuc@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Châu Thành Tài, ThS.

Giảng viên

Email: cttai@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Lê Hoàng Minh, ThS.

Giảng viên

Email: hoangminh@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Phan Nguyễn Hoàng Long, CN.

Giảng viên

Email: pnhlong@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

   
Bộ môn Vật lý chất rắn

Trần Quang Trung, TS.

Phó Giáo sư

Trưởng Bộ môn

Email: tqtrung@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Lê Thụy Thanh Giang, TS.

Giảng viên

Email: lttgiang@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Huỳnh Văn Giang, ThS.

Trợ giảng

Email: hvgiang@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Trần Kim Chi, ThS.

Trợ giảng

Email: tkchi@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Thành Danh.

Trợ giảng

Email: ntdanh@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

   
Bộ môn Vật lý Địa cầu

Đặng Hoài Trung, TS.

Trưởng Bộ môn

Email: dhtrung@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Lê Văn Anh Cường, TS.

Phó Giáo sư

Email: lvacuong@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Nhật Kim Ngân, TS.

Giảng viên

Email: nnkngan@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Văn Thuận, ThS.

Giảng viên

Email: nvthuan@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Võ Nguyễn Như Liễu, ThS.

Giảng viên

Email: vnnlieu@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Ngọc Trường, ThS.

Giảng viên

Email: nntruong@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

       
Bộ môn of Vật lý Ứng dụng

Lê Vũ Tuấn Hùng, TS.

Phó Giáo sư

Trưởng Bộ môn

Email: lvthung@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Vũ Thị Hạnh Thu, TS.

Phó Giáo sư

Phó Bộ môn

Email: vththu@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Lê Văn Ngọc, TS.

Giảng viên

Email: lvngoc@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Lê Trấn, TS.

Giảng viên

Email: ltran@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Phan Trung Vĩnh, TS.

Giảng viên

Email: ptvinh@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Hoàng Lương Cường, ThS.

Giảng viên

Email: hlcuong@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Đào Anh Tuấn, ThS.

Giảng viên

Email: daotuan@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Võ Thị Ngọc Thủy, TS.

Giảng viên

Email: vtnthuy@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Hữu Kế, TS.

Giảng viên

Email: nhke@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Phan Thị Kiều Loan, TS.

Giảng viên

Email: ptkloan@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Tôn Nữ Quỳnh Trang, ThS.

Giảng viên

Email: tnqtrang@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Duy Khánh, ThS.

Giảng viên

Email: ndkhanh@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Hoàng Long, ThS.

Giảng viên

Email: nhlong@hcmus.edu.vn 

Lý lịch khoa học

   
       
Bộ môn Hải dương - Khí tượng - Thủy văn

Võ Lương Hồng Phước, TS.

Phó Giáo sư

Trưởng Bộ môn

Email: vlhphuoc@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Công Thành, TS.

Giảng viên

Email: ncthanh@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Đặng Trường An, TS.

Phó Giáo sư

Phó Trưởng Bộ môn

Email: dtan@hcmus.edu.vn

Bùi Thị Ngọc Oanh, TS.

Giảng viên

Email: btnoanh@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Hoàng Phong, ThS.

Giảng viên

Email: nhphong@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Trần Xuân Dũng, ThS.

Giảng viên

Email: txdung@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Lâm Văn Hạo, ThS.

Giảng viên

Email: lvhao@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Lê Trần Duy Phúc, ThS.

Giảng viên

Email: ltdphuc@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Vĩnh Xuân Tiên, ThS.

Giảng viên

Email: nvxtien@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Lê Nguyễn Hoa Tiên, TS.

Giảng viên

Email: lnhtien@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Tiến Thành, CN.

Giảng viên

Email: ntthanh@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

   
Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Hạt nhân

Lê Công Hảo, TS.

Phó Giáo sư

Trưởng Phòng thí nghiệm

Email: lchao@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Văn Thắng, ThS.

Nghiên cứu viên

Email: nvthang@hcmus.edu.vn

Nguyễn Thị Trúc Linh, ThS.

Nghiên cứu viên

Email: nttlinh@hcmus.edu.vn

Huỳnh Nguyễn Phong Thu, TS.

Nghiên cứu viên

Email: hnpthu@hcmus.edu.vn

Huỳnh Đình Chương, ThS.

Nghiên cứu viên

Email: hdchuong@hcmus.edu.vn

Vũ Ngọc Ba, CN.

Nghiên cứu viên

Email: vnba@hcmus.edu.vn

Trương Hữu Ngân Thy, ThS.

Nghiên cứu viên

Email: thnthy@hcmus.edu.vn

Huỳnh Thị Yến Hồng, ThS.

Nghiên cứu viên

Email: htyhong@hcmus.edu.vn

Lê Thị Ngọc Trang, ThS.

Nghiên cứu viên

Email: ltntrang@hcmus.edu.vn

   
Academic Supporting Staff

Lê Thị Kim Chi, CN.

Thư ký khoa

Email: ltkchi@hcmus.edu.vn

Võ Hoàng Thủy Tiên, ThS.

Giảng viên, Trợ lý giáo vụ

Email: vhttien@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Huỳnh Thanh Nhẫn, ThS.

Giảng viên,  Giáo vụ khoa

Email: htnhan@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Duy Khánh, ThS.

Giảng viên,  Trợ lý sinh viên

Email: ndkhanh@hcmus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Thái Thị Nga, BPhil.

Thư ký khoa

Email: thtnga@hcmus.edu.vn

Phan thị Diễm Quý, ThS.

Trợ lý giáo vụ

Email: ptdquy@hcmus.edu.vn

Nguyễn Yến Ngọc, M.Econ.

Trợ lý giáo vụ

Email: nyngoc@hcmus.edu.vn

Nguyễn Thị Như Quỳnh, Postgraduate.

Giảng viên, Trợ lý truyền thông

Email: ntnquynh@hcmus.edu.vn

Văn Thị Thu Trang, TS.

Giảng viên, Trợ lý giáo vụ

Email: vtttrang@hcmus.edu.vn