DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

   STT    Họ và tên                                                            Chức vụ
1 PGS.TS. Lê Vũ Tuấn Hùng Chủ tịch
2 PGS.TS. Vũ Thị Hạnh Thu Phó Chủ tịch
3 PGS.TS. Trần Thiện Thanh Thư ký
4 PGS.TS. Huỳnh Trúc Phương Thành viên
5 PGS.TS. Huỳnh Văn Tuấn Thành viên
6 GS. TS. Nguyễn Quốc Khánh Thành viên
7 GS. TS. Châu Văn Tạo Thành viên
8 PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu Thành viên
9 PGS.TS. Trần Quang Trung Thành viên
10 PGS.TS. Nguyễn Thành Vấn Thành viên
11 PGS.TS. Võ Lương Hồng Phước Thành viên
12 PGS.TS. Trần Cao Vinh Thành viên
13 PGS.TS. Trương Thị Hồng Loan Thành viên
14 PGS.TS. Lê Công Hảo Thành viên
15 TS. Lê Văn Ngọc Thành viên
16 TS. Nguyễn Chí Nhân Thành viên
17 TS. Đặng Trường An Thành viên
18 TS. Vũ Quang Tuyên Thành viên