DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO QUỸ HỌC BỔNG CỰU SINH VIÊN VẬT LÝ 2021

STT Họ và Tên Đơn vị Số tiền (VNĐ)
1 Thầy Trần Duy Tập Khoa Khoa học & CN Vật liệu           3,000,000
2 Thầy Lê Trấn Khoa Vật lý - VLKT           3,000,000
3 Thầy Huỳnh Văn Tuấn Khoa Vật lý - VLKT           3,000,000
4 Thầy Đỗ Đức Cường Khoa Vật lý - VLKT              500,000
5 Thầy Huỳnh Thanh Nhẫn Khoa Vật lý - VLKT           1,000,000
6 Thầy Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh Khoa Vật lý - VLKT              500,000
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
  TỔNG CỘNG   11,000,000