BAN CHỦ NHIỆMBộ môn Vật Lý Tin Học

Bộ môn Vật Lý Lý Thuyết

Bộ môn Vật Lý Hạt Nhân - KTHN

Bộ môn Vật Lý Chất Rắn

Bộ môn Vật Lý Ứng Dụng

Bộ môn Vật Lý Điện Tử

Bộ môn Vật Lý Địa Cầu

Bộ môn Vật Lý Hải Dương