CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH VẬT LÝ

 

ASPECTS

Chuẩn đầu ra

 

KIẾN THỨC

 

  1. Vận dụng kiến thức cơ bản của khoa học tự nhiên (toán, hóa học, khoa học trái đất và tin học) và khoa học xã hội để giải quyết các vân đề trong vật lý.

LO1

  1. Áp dụng kiến thức cơ bản và chuyên sâu về vật lý và toán học để phân tích lý thuyết, mô hình hóa và mô phỏng các quá trình liên quan.

LO2

  1. Vận dụng kiến thức của một trong các chuyên ngành sau: vật lý lý thuyết, vật lý hạt nhân, vật lý ứng dụng, vật lý chất rắn, vật lý địa cầu, vật lý điện tử và vật lý tin học để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực vật lý và vật lý kỹ thuật.

LO3

KỸ NĂNG

 

  1. Có các kỹ năng nghề nghiệp hiệu quả để giải quyết vấn để trong vật lý và vật lý kỹ thuật, bao gồm các kỹ năng như tư duy logic, nghiên cứu khoa học, thực hành, thiết kế và tiến hành thí nghiêm.

LO4

  1. Có các kỹ năng cá nhân như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự học suốt đời, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng phán đoán và ra quyết định.

LO5

  1. Có khả năng sử dụng thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành và sử dụng sử dụng công nghệ thông tin để nghiện cứu khoa học và phát triển bản thân.

LO6

NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP

 

  1. Có khả năng áp dụng kiến thức vật lý và kinh nghiệm để hình thành khái niệm, phân tích và thiết kế các vấn đề vật lý mới.

LO7

  1. Có khả năng tổ chức, lãnh đạo, lập kế hoạch, làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả trong khoa học và tương tác xã hội.

LO8

  1. Có khả năng phân tích, đánh giá các kết quả thực nghiệm, quy trình, phương pháp và kết quả nghiên cứu trong một chuyên ngành cụ thể hoặc liên ngành.

LO9

THÁI ĐỘ VÀ ĐẠO ĐỨC

Am hiểu văn hóa nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm nghề nghiệp, tôn trọng bản thân, đồng nghiệp, trung thực, phục vụ cộng đồng.

LO10