CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH VẬT LÝ

ASPECTS

Chuẩn đầu ra

 

KIẾN THỨC

 

 1. Vận dụng kiến thức cơ bản của khoa học tự nhiên (toán, hóa học, khoa học trái đất và tin học) và khoa học xã hội để giải quyết các vân đề trong vật lý.

LO1

 1. Áp dụng kiến thức cơ bản và chuyên sâu về vật lý và toán học để phân tích lý thuyết, mô hình hóa và mô phỏng các quá trình liên quan.

LO2

 1. Vận dụng kiến thức của một trong các chuyên ngành sau: vật lý lý thuyết, vật lý hạt nhân, vật lý ứng dụng, vật lý chất rắn, vật lý địa cầu, vật lý điện tử và vật lý tin học để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực vật lý và vật lý kỹ thuật.

LO3

KỸ NĂNG

 

 1. Có các kỹ năng nghề nghiệp hiệu quả để giải quyết vấn để trong vật lý và vật lý kỹ thuật, bao gồm các kỹ năng như tư duy logic, nghiên cứu khoa học, thực hành, thiết kế và tiến hành thí nghiêm.

LO4

 1. Có các kỹ năng cá nhân như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự học suốt đời, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng phán đoán và ra quyết định.

LO5

 1. Có khả năng sử dụng thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành và sử dụng sử dụng công nghệ thông tin để nghiện cứu khoa học và phát triển bản thân.

LO6

NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP

 

 1. Có khả năng áp dụng kiến thức vật lý và kinh nghiệm để hình thành khái niệm, phân tích và thiết kế các vấn đề vật lý mới.

LO7

 1. Có khả năng tổ chức, lãnh đạo, lập kế hoạch, làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả trong khoa học và tương tác xã hội.

LO8

 1. Có khả năng phân tích, đánh giá các kết quả thực nghiệm, quy trình, phương pháp và kết quả nghiên cứu trong một chuyên ngành cụ thể hoặc liên ngành.

LO9

THÁI ĐỘ VÀ ĐẠO ĐỨC

Am hiểu văn hóa nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm nghề nghiệp, tôn trọng bản thân, đồng nghiệp, trung thực, phục vụ cộng đồng.

LO10

 

LOs - Module matrix of B.Sc. in Physics

 

Code

 

LOs

Module

LO1

LO2

LO3

LO4

LO5

LO6

LO7

LO8

LO9

LO10

BAA00101

Philosophy Marx-Lenin

L

 

 

 

 

 

 

 

 

L

BAA00102

Marxist-Leninist Political Economic

L

 

 

 

 

 

 

 

 

L

BAA00103

Scientific Socialism

L

 

 

 

 

 

 

 

 

L

BAA00104

History of Vietnamese communist party

L

 

 

 

 

 

 

 

 

L

BAA00003

HoChiMinh’s Ideology

L

 

 

 

 

 

 

 

 

L

BAA00004

Introduction to Vietnamese Law System

L

 

 

 

 

 

 

 

 

L

BAA00011

English 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAA00012

English 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAA00013

English 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAA00014

English 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAA00021

Physical education 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAA00022

Physical education 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTH00003

Integral calculus 1B

L

 

 

 

L

 

 

 

 

L

MTH00081

Practice for integral calculus 1B

L

 

 

 

L

 

 

 

 

L

MTH00004

Integral calculus 2B

L

 

 

 

L

 

 

 

 

L

MTH00030

Linear algebra

L

 

 

 

L

 

 

 

 

L

MTH00040

Probability statistics

L

 

 

 

L

 

 

 

 

L

BAA00005

General economic

L

 

 

 

 

 

 

 

 

L

BAA00007

General psychology

L

 

 

 

 

 

 

 

 

L

BAA00006

Innovative methodology

L

 

 

 

 

 

 

 

 

L

GEO00002

Earth science

L

 

 

 

 

 

 

 

 

L

ENV00001

General environment

L

 

 

 

 

 

 

 

 

L

CSC00003

Computer science 1

L

 

 

 

 

 

 

 

 

L

CHE00001

General chemistry 1

L

 

 

 

 

 

 

 

 

L

PHY00001

General physics 1 (Mechanics - Thermodynamics)

 

M

 

 

L

 

L

 

 

L

PHY00002

General physics 2 (Electromagnetism – Optics)

 

M

 

 

L

 

L

 

 

L

PHY00003

General physics 3 (Advanced Mechanics – Thermodynamics)

 

M

 

 

L

 

L

 

 

L

PHY00004

Modern physics

 

M

 

 

L

 

L

 

 

L

PHY00010

Introduction to Physics

 

L

L

M

M

 

L

M

 

M

PHY00081

Lab- work on General Physics

 

M

 

M

L

 

L

 

L

L

PHY10001

Functions of a Complex Variable

M

 

 

M

M

 

 

L

M

H

PHY10002

Lab-work on Fundamental Physics

 

M

 

M

L

 

L

 

L

L

PHY10003

Computational Mathematics

M

L

 

M

 

 

L

 

 

M

PHY10004

Mathematical Methods for Physics

M

M

 

M

M

L

M

L

L

M

PHY10005

Basic Electronics

L

M

 

M

M

 

 

M

 

M

PHY10006

Theoretical Mechanics

M

H

 

 

M

 

L

L

 

M

PHY10007

Quantum Mechanics 1

M

M

 

M

M

 

M

L

 

M

PHY10008

Nuclear Physics

 

H

M

M

M

M

M

 

H

H

PHY10009

Electrodynamics

M

 

M

M

 

M

M

 

M

M

PHY10010

Solid State Physics

 

M

H

M

L

 

 

L

 

H

PHY10011

Statistical Physics

M

M

 

H

M

 

M

 

M

H

PHY10012

Atomic Physics

M

M

 

L

M

M

 

M

 

H

 1. Specialization of Electronic Physics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHY10101

Embedded Programming Techniques

M

 

H

H

M

 

 

H

 

H

PHY10102

Electronics Engineering

 

 

M

M

 

M

 

M

 

H

PHY10103

Computer architecture

M

 

H

H

 

 

M

 

M

H

PHY10104

Embedded System Design

M

 

H

H

M

 

 

H

M

H

PHY10105

Integrated Microelectronic Devices

 

 

H

H

 

M

 

H

 

H

PHY10106

Electronic Instrumentation and Sensing

M

 

M

H

M

 

M

H

 

H

PHY10107

Practice in Embedded Programming Techniques

M

 

H

H

M

 

 

H

 

H

PHY10108

Practice in Electronic Instrumentation and Sensing

 

 

H

H

M

M

H

 

M

H

PHY10109

Signals, Systems and Circuit Analysis

 

M

H

H

H

 

H

M

 

H

PHY10110

Power Electronics

 

 

H

H

H

M

H

H

 

H

PHY10111

Bio-Medical Electronics

 

 

H

M

 

H

 

M

 

H

PHY10112

Microcontroller and Application

M

 

H

H

M

M

 

 

H

H

PHY10113

Practice in Microcontroller and Application

M

 

H

M

H

M

 

M

H

H

PHY10114

Communication and Signal Processing

 

H

H

H

H

M

 

H

 

H

PHY10115

Computer Vision

 

 

H

H

 

M

 

H

 

H

PHY10116

Programmable Logic Controller and Production lines

 

 

H

H

H

M

H

M

 

H

PHY10117

Practice in Programmable Logic Controller and Production lines

M

 

H

M

H

M

 

M

H

H

PHY10118

Electrical Engineering

 

 

H

H

H

M

H

H

 

H

PHY10119

Digital and Analog IC design

M

 

H

H

M

M

 

 

H

H

PHY10120

Practice in Digital and Analog IC design

M

 

H

H

M

 

 

M

H

H

PHY10121

Industrial Robot

 

H

H

H

 

 

M

M

 

H

PHY10122

Electronic Robot

 

 

H

H

M

M

 

H

 

H

PHY10123

Factory tours and reports

 

H

 

 

H

 

 

M

 

H

PHY10180

Smart House

 

 

H

H

M

 

 

 

H

H

PHY10181

PLC Networks Programming

 

 

H

 

H

M

H

M

 

H

PHY10190

Seminar Report

H

H

H

H

H

M

H

H

M

H

PHY10995

Graduation Thesis

H

H

H

H

H

M

H

H

H

H

 1. Specialization of Solid State Physics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHY10201

Introduction to Material Science

 

 

H

L

M

L

 

M

 

H

PHY10202

Semiconductor Physics

 

 

H

L

M

L

 

M

 

H

PHY10203

Specific Practical 1

 

 

H

M

M

 

 

M

L

H

PHY10204

Computer Applications

 

L

H

M

M

 

 

M

L

H

PHY10602

Engineering Programming in C

M

 

M

 

M

M

M

M

 

H

PHY10205

Optical Properties of Solids

 

 

H

L

M

L

 

M

 

H

PHY10206

Semiconductor Devices

 

L

H

M

M

L

L

M

 

H

PHY10207

Crystal Grown Technology

 

L

H

M

M

L

 

M

L

H

PHY10208

Specific Practical 2

 

M

H

M

M

 

L

M

 

H

PHY10209

Thin Film & Vacuum Technology

 

M

H

M

M

M

M

M

 

H

PHY10210

Analysis Methods

 

M

H

M

M

M

M

M

 

H

PHY10211

The Mechanical and Thermal Properties of Solids

 

 

H

L

M

M

 

M

 

H

PHY10212

Ultrasound Technique

 

 

H

M

M

L

 

M

 

H

PHY10995

Graduation Thesis

H

H

H

H

H

M

H

H

H

H

PHY10990

Seminar Report

H

H

H

H

H

M

H

H

M

H

 1. Specialization of Nuclear physics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHY10301

Nuclear Physics Theory

 

 

H

M

M

M

H

H

H

H

PHY10302

Physics of Radioactivity

 

H

H

M

M

M

H

 

 

H

PHY10303

Method of Radiation Detection and Measurement

H

H

M

H

H

H

H

H

H

H

PHY10313

Quantum Mechanics in Nuclear Physics

 

M

M

 

M

 

 

H

H

H

PHY10304

Neutron Physics and Nuclear Reactor

 

 

M

 

 

M

M

 

 

H

PHY10305

Nuclear Safety and Dosimetry

H

H

H

M

M

 

H

 

M

H

PHY10306

Statistical Analysis for Experimental Data in Nuclear Physics

 

H

 

M

M

 

 

 

H

H

PHY10307

Informatics Applied in Nuclear Physics

H

H

M

H

M

H

H

H

H

H

PHY10308

Fundamental Practice in Nuclear Physics

H

 

M

M

H

M

 

M

M

H

PHY10309

Advanced Practice in Nuclear Physics

H

 

H

H

H

M

 

H

H

H

PHY10310

Nuclear Analytical Methods

 

 

H

M

H

 

H

 

H

H

PHY10311

Applied Nuclear Physics in Agricultural-Medical-Biology

 

 

H

H

M

M

 

H

M

H

PHY10312

Applied Nuclear Physics in Industry

 

 

H

H

M

M

 

H

M

H

PHY10314

Tour for Nuclear Physics

 

H

H

H

M

 

M

M

M

H

PHY10315

Accelerator

 

 

H

M

M

 

H

 

M

H

PHY10316

Particle Physics

 

 

H

M

M

M

M

 

M

H

PHY10317

Nuclear Technique Applied in Environment and Hydrography

 

 

H

H

M

M

 

H

H

H

PHY10318

Nuclear Reactor Technology and Nuclear Power Plant

 

 

H

M

H

M

 

H

H

H

PHY10319

Medical Imaging and Image Analysis

H

M

 

M

M

 

M

 

 

H

PHY10995

Graduation Thesis

H

H

H

H

H

M

H

H

H

H

PHY10990

Seminar Report

H

H

H

H

H

M

H

H

M

H

 1. Specialization of Geophysics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHY10401

General Geology

 

 

M

 

L

 

 

 

PHY10402

Oceanography

 

 

 

L

 

 

 L

 

 M

PHY10403

General Geophysics

 

 

 

 

 

 

 M

PHY10404

Theory of Potential and Field

 H

H

 M

 

 

 M

 

 

PHY10405

Matlab Program for Geophysics

 

H

M

M

 

M

 

 

 

H

PHY10406

Astronomy

 

 M

 

 M

 M

 

 

 H

PHY10407

Atmospheric Physics

 

 

M

 

 

 

 

 M

PHY10408

Seismology

 

M

 

H

 

 

PHY10409

Magnetic Method

 

M

M

M

 

M

 

 

M

H

PHY10410

Gravitational Method

 

 

M

H

H

 

 H

H

H

H

PHY10411

Geophysical Field Training

 

H

M

M

 

M

 

 

 

H

PHY10412

Seismic Prospecting

 

 

H

 

 

 

 

 H

PHY10413

Geophysical Well Logging

 H

M

 M

 

 

 

PHY10414

Geographic Information System

 

 M

 

 

 

 H

PHY10415

Geophysical Signal Processing

 

H

M

M

 

M

 

 

 

H

PHY10416

Electromagnetic Method 1

 H

M

 M

 

 H

 

 

 H

PHY10417

Electromagnetic Method 2

 

 

H

 

 

 

 

PHY10418

Environmental Geophysics

 M

 

H

 M

M

 

 

 H

M

H

PHY10419

Electrical Prospecting

 

 

 

 

 

 

 H

PHY10420

Ground Penetrating Radar Method

 

M

H

H

M

 

 

H

H

H

PHY10995

Graduation Thesis

 H

H

H

H

H

M

H

H

H

H

PHY10990

Seminar Report

 H

H

H

H

H

M

H

H

M

H

 1. Specialization of Theoretical Physics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHY10501

Quantum Mechanics 2

 

H

M

M

 

M

M

 

M

H

PHY10502

Theory of Solid State

M

M

M

M

M

 

M

M

 

H

PHY10503

Group Theory

M

M

M

M

 

 

M

 

 

H

PHY10504

Electromagnetic Field Theory

 

H

H

M

M

 

M

M

 

H

PHY10505

Theory of many-particle Systems

H

 

H

H

 

H

H

 

H

H

PHY10506

Theory of Gravitational Field

M

H

H

H

 

M

M

M

M

H

PHY10507

Quantum Field Theory

 

H

H

H

 

 

H

 

M

H

PHY10508

Biophysics

M

 

M

M

M

 

H

 

M

H

PHY10509

Computational Methods in Theoretical Physics

H

M

M

H

H

M

H

M

M

H

PHY10510

Semiconductor Optics

 

H

H

M

M

M

H

M

M

H

PHY10511

Path Integral

 

H

H

H

 

 

H

 

M

H

PHY10512

Theory of Particle Physics

 

H

H

H

M

H

H

M

H

H

PHY10513

Generalized Functions and Green Functions

H

M

H

H

 

 

M

M

 

H

PHY10514

Symmetries in Physics

 

M

M

M

M

 

M

 

 

H

PHY10515

Cosmology

M

H

H

H

 

M

M

 

H

H

PHY10516

Quantum Optics

 

H

H

M

M

M

H

M

M

H

PHY10995

Graduation Thesis

H

H

H

H

H

M

H

H

H

H

PHY10990

Seminar Report

H

H

H

H

H

M

H

H

M

H

 1. Specialization of Physics and Computer Science

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHY10601

Computational Physics

M

H

H

 

 

M

M

 

H

H

PHY10602

Engineering Programming in C

M

 

H

 

M

M

M

M

 

H

PHY10603

Electronic and Digital Circuits

 

M

H

M

M

 

M

M

 

H

PHY10604

Database

 

 

H

M

M

 

M

M

 

H

PHY10605

Microcontroller

 

M

H

 

H

H

 

H

M

H

PHY10606

Electric Circuit Analysis

 

M

H

 

H

 

 

 

M

H

PHY10607

Data Structures

 

 

H

M

M

L

M

M

 

H

PHY10608

Digital Signal Processing

 

 

H

M

M

L

M

M

M

H

PHY10609

Object Oriented Programming

 

 

H

M

M

L

M

M

 

H

PHY10610

Java Programming

 

 

H

M

M

L

M

M

 

H

PHY10611

Sensors and Measurements

 

M

H

 

H

H

 

H

M

H

PHY10612

Computer Network

 

M

H

 

 

M

 

H

 

M

PHY10613

Digital Logic Design

 

 

H

 

M

M

M

 

 

H

PHY10614

Internship

 

M

H

M

H

 

 

H

M

H

PHY10615

Web Application Development

 

 

H

 

H

M

 

H

 

H

PHY10616

Programming on Mobile Devices

 

 

H

M

M

M

M

H

 

H

PHY10680

Internet of Things Application Development

 

 

H

 

H

M

 

M

H

H

PHY10681

Advanced Logic Design

 

 

H

 

H

M

 

M

H

H

PHY10981

Problems Simulation in Physics

H

M

M

M

 

 

M

M

 

H

PHY10995

Graduation Thesis

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

 1. Specialization of Applied Physics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHY10701

Atomic Spectroscopy

 

 

H

M

M

 

M

M

 

H

PHY10702

Molecule Spectroscopy

 

 

H

M

M

 

M

M

 

H

PHY10703

Photonics and Laser

 

L

H

M

M

 

M

M

 

H

PHY10704

Fundamentals of Semiconductor Devices

 

 

H

M

M

 

M

 

 

H

PHY10705

Vacuum and Thin Film Physics

M

 

M

M

 

 

L

M

M

H

PHY10707

Measurement Techniques

 

M

M

 

M

M

 

M

 

H

PHY10708

Digital Circuits

 

M

H

M

M

 

M

 

 

H

PHY10709

The Thin Film Fabricated Technology

 

 

M

 

H

M

 

 

M

H

PHY10710

Semiconductor Optoelectronic

 

 

H

 

M

M

 

M

M

H

PHY10711

Material analysis Techniques

 

 

H

M

M

M

M

M

M

H

PHY10712

Electronic and Plasma Physics

 

 

H

M

M

 

 

M

 

H

PHY10713

C++ Programming Language

M

H

M

M

M

 

M

M

 

H

PHY10714

Experiments for Thin Films Fabrication Technology

 

 

M

M

M

 

 

M

M

H

PHY10715

 Nonlinear Optics

 

 

H

M

M

 

M

M

 

H

PHY10716

Nano Material and Application

M

 

H

 

M

 

 

M

 

H

PHY10717

Matlab - Simulation and Computational Optics and Plasma Physics

M

H

H

M

M

 

M

M

H

H

PHY10718

Experiments for Applications of Thin Film and Nano Material

 

 

M

M

M

 

 

M

M

H

PHY10719

Experiments for Applications of Laser

 

 

M

M

M

 

M

M

 

H

PHY10720

Experiments for Spectroscopy Analysis

M

L

M

M

M

 

 

M

H

H

PHY10995

Graduation Thesis

H

H

H

H

H

M

H

H

H

H

PHY10990

Seminar Report

H

H

H

H

H

M

H

H

M

H

PHY10980

Computation Methods in Physics

H

H

H

 

M

 

 

M

 

H

PHY10981

Problems Simulation in Physics

H

M

M

M

 

 

M

M

 

H