CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH VẬT LÝ HỌC 

CĐR CTĐT - cấp độ 1

CĐR CTĐT - cấp độ 2

CĐR.1: Có  kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội áp dụng trong lĩnh vực vật lý

CĐR.1.1: Áp dụng các kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên để nâng cao sự hiểu biết của sinh viên trong lĩnh vực vật lý

CĐR.1.2: Áp dụng các kiến thức cơ bản về khoa học xã  hội để nâng cao sự hiểu biết của sinh viên trong lĩnh vực vật lý

CĐR.2: Có  kiến thức và kỹ năng nâng cao để nhận biết, thiết lập và phân tích thông tin trong lĩnh vực vật lý chuyên ngành

CĐR.2.1: Có kiến thức và kỹ năng nâng cao để nhận biết, thiết lập và phân tích thông tin trong lĩnh vực vật lý điện tử

CĐR.2.2: Có kiến thức và kỹ năng nâng cao để nhận biết, thiết lập và phân tích thông tin trong lĩnh vực vật lý chất rắn

CĐR.2.3: Có kiến thức và kỹ năng nâng cao để nhận biết, thiết lập và phân tích thông tin trong lĩnh vực vật lý hạt nhân

CĐR.2.4: Có  kiến thức và kỹ năng nâng cao để nhận biết, thiết lập và phân tích thông tin trong lĩnh vực vật lý địa cầu

CĐR.2.5: Có  kiến thức và kỹ năng nâng cao để nhận biết, thiết lập và phân tích thông tin trong lĩnh vực vật lý lý thuyết

CĐR.2.6: Có  kiến thức và kỹ năng nâng cao để nhận biết, thiết lập và phân tích thông tin trong lĩnh vực vật lý tin học

CĐR.2.7: Có  kiến thức và kỹ năng nâng cao để nhận biết, thiết lập và phân tích thông tin trong lĩnh vực vật lý ứng dụng

CĐR.3: Có kỹ năng làm việc độc lập, chủ động, kỹ năng giải quyết vấn đề một cách logic, sáng tạo, kỹ năng lãnh đạo, có khả năng cạnh tranh trong môi trường làm việc trong nước cũng như trên thị trường lao động toàn cầu

CĐR.3.1: Có kỹ năng làm việc độc lập, chủ động

CĐR.3.2: Có kỹ năng giải quyết vấn đề một cách logic, sáng tạo

CĐR.3.3: Có kỹ năng lãnh đạo

CĐR.3.4: Có khả năng cạnh tranh trong môi trường làm việc trong nước cũng như trên thị trường lao động toàn cầu

CĐR.4: Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp vàđọc hiểu tài liệu chuyên ngành

CĐR.4.1: Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp

CĐR.4.2: Có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành

CĐR.5: Có kỹ năng học tập suốt đời và nghiên cứu khoa học

CĐR.5.1: Có kỹ năng học tập suốt đời

CĐR.5.2: Có kỹ năng nghiên cứu khoa học

CĐR.6: Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc,  tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị

CĐR.6.1: Có phẩm chất đạo đức tốt

CĐR.6.2: Có ý thức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc,  tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị

CĐR.6.3: Có ý thức tự rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị