ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA VẬT LÝ – VẬT LÝ KỸ THUẬT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                      Số:      /QĐ-KHTN                                                                         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận Ban đại diện Cộng đồng Cựu Sinh viên Khoa học

 Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật nhiệm kỳ 2022-2025

------------------------

 

TRƯỞNG KHOA VẬT LÝ- VẬT LÝ KỸ THUẬT

 

Căn cứ Quyết định 867/QĐ-ĐHQG ngày 17/8/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học thành viên và khoa trực thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Biên bản Đại hội Cộng đồng Cựu Sinh viên Khoa học lần I, nhiệm kỳ 2022-2025 ngày 19/11/2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Cộng đồng Cựu Sinh viên Khoa học lần I, nhiệm kỳ 2022-2025;

Căn cứ Tờ trình số 257/TTr-CTSV ngày 30/11/2022 của Phòng Công tác Sinh viên về việc công nhận kết quả Đại hội Cộng đồng Cựu Sinh viên Khoa học;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Công tác Sinh viên và Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận Ban đại diện Cộng đồng Cựu Sinh viên Khoa học Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật nhiệm kỳ 2022-2025 (gọi tắt là Ban đại diện) gồm 31 thành viên, thực hiện chức danh theo sự giới thiệu từ Ban đại diện lâm thời và đã được Đại hội thông qua (danh sách đính kèm).

Điều 2. Cử PGS.TS Huỳnh Văn Tuấn, Trưởng khoa Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tham gia Ban đại diện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Cộng đồng Cựu Sinh viên Khoa học, Ban đại diện, các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

               Nơi nhận:                                                                        TRƯỞNG KHOA VL- VLKT

              - Như Điều 4;                                                                             (Đã ký)

              - Lưu VT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    HUỲNH VĂN TUẤN

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA VẬT LÝ – VẬT LÝ KỸ THUẬT

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

         

DANH SÁCH

Ban đại diện Cộng đồng Cựu Sinh viên Khoa học

Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật nhiệm kỳ 2022-2025

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-KHTN ngày 17 tháng 07  năm 2023 của

Trưởng khoa Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM)

         

STT

HỌ TÊN

Khóa

 

 

Chức vụ/ Đơn vị công tác

Phân công trong Ban đại diện

 1.  

Diệp Bảo Cánh

1986

Tổng giám đốc Cty Cổ phần Năng lượng Mặt trời đỏ

Trưởng ban

 1.  

Nguyễn Văn Hiếu

1990

Phó ban Khoa học và Công Nghệ ĐHQG-HCM

Phó ban, Trưởng tiểu ban Doanh nghiệp và cộng đồng

 1.  

Lê Huỳnh Lân

2000

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mantis Việt Nam

Phó ban thường trực, Trưởng tiểu ban Tổ chức và nhân sự

 1.  

Đặng Hoài Trung

2005

Trưởng Bộ môn Vật lý địa cầu, Khoa VL-VLKT, Trường ĐH KHTN

Phó ban, Trưởng tiểu ban Chuyên môn và hướng nghiệp

 1.  

Phan Long Hồ

1995

Trưởng Khoa xét nghiệm Viện y tế công cộng TP HCM

Trưởng tiểu ban Đối ngoại

 1.  

Kiều Văn Sinh

1996

Công ty Cổ phần âm nhạc Việt Thương

Trưởng tiểu ban Thông tin và thương hiệu

 1.  

Võ Quốc Đạo

2000

Giám đốc KT Cty Cổ phần đầu tư Tin học Đồng Lợi

Trưởng tiểu ban Phong trào và giao lưu

 1.  

Nguyễn Thị Thanh Mỹ

2007

Cán bộ Chuyên trách Văn phòng Đảng ủy, Trường ĐH KHTN

Trưởng tiểu ban Hỗ trợ và tài chính

 1.  

Hứa Phú Doãn

1981

Phó chủ tịch Hội thiết bị y tế TP Hồ Chí Minh

Thành viên

 1.  

Huỳnh Văn Tuấn

1997

Trưởng Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật, Trường ĐH KHTN

Thành viên

 1.  

Huỳnh Thanh Nhẫn

1996

Giảng viên Trường Đại học KHTN

Thành viên

 1.  

Phạm Thanh Phong

1994

Giám đốc Cty Năng lượng tự động Sài gòn

Thành viên

 1.  

Phan Bách Thắng

1997

Giám đốc Trung tâm INOMAR, ĐHQG-HCM

Thành viên

 1.  

Võ Hồng Hải

1995

Phó phòng, Phòng quan hệ đối ngoại, Trường ĐH KHTN

Thành viên

 1.  

Đỗ Đức Cường

1999

Giảng viên Trường ĐH KHTN

Thành viên

 1.  

Nguyễn Phúc Vinh

2000

Giám đốc kỹ thuật Cty Synopsys Việt Nam

Thành viên

 1.  

Chu Bá Long

2000

Giám đốc Cty tư vấn Khoa học Công nghệ An Phát

Thành viên

 1.  

 

Đặng Quang Huy

 

2002

Giám Đốc Cty TNHH Novelty Power VietNam

Bệnh viên quân y 175

Thành viên

 1.  

Trần Thanh Phong

2006

ĐH Quốc tế HCM

Thành viên

 1.  

Hứa Thị Hoàng Yến

1998

Giảng viên Trường ĐH KHTN

Thành viên

 1.  

Nguyễn Thái Hà

2005

Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Thành viên

 1.  

Nguyễn Văn Tịnh

2009

Phó trưởng phòng Phòng quản trị thiết bị, Trường ĐH KHTN

Thành viên

 1.  

Lê Thuần Việt

2011

Trưởng phòng Cty Analytik Jena

Thành viên

 1.  

Lê Đường Anh Duy

2010

R&D and Principal Optical Engineer, GESVN-KimBall Electronics.

Thành viên

 1.  

Nguyễn Duy Khánh

2011

Cán bộ giảng dạy trẻ Trường Đại học KHTN

Thành viên

 1.  

Lê Văn Toàn

2014

Nhân viên công nghệ và ứng dụng DSV

Thành viên

 1.  

Lê Nguyễn Trúc Hà

2014

Application project component manager Cty Robert Bosch

Thành viên

 1.  

Trần Đại

2004

Giám đốc Kinh doanh Cty Kho bãi và giao nhận T&C

Thành viên

 1.  

Nguyễn Minh Đạt

2012

Sinh viên Heilbronn University of Applied Sciences

Thành viên

 1.  

Phạm Nguyễn Hoàng Thịnh

2011

Giám đốc Công ty cổ phần giáo dục STEMax

Thành viên

 1.  

Phan Thị Diễm Quý

2011

Trợ ký Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật, Trường Đại học KHTN

Thư ký