Mục tiêu đào tạo

  1. Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, kinh tế, xã hội và tư tưởng chính trị; người học có thể học để nắm bắt các đặc điểm của tự nhiên, kinh tế, xã hội trong bối cảnh thực tiễn của khoa học và đời sống.
  2. Sinh viên tốt nghiệp với kiến thức nền tảng về vật lý có thể phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên ngành của họ.
  3. Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực vật lý có khả năng nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, thiết kế, chế tạo, xây dựng quy trình, khảo sát, đánh giá và giải quyết các bài toán chuyên ngành.
  4. Sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng hình thành và rèn luyện phẩm chất đạo đức, kỹ năng cá nhân và xã hội, bao gồm tính độc lập, sáng tạo, thích ứng với môi trường mới, giao tiếp và hợp tác để làm việc hiệu quả và thành công trong môi trường làm việc hiện đại, phục vụ cộng đồng.
  5. Sinh viên tốt nghiệp có năng lực mạnh trong lĩnh vực vật lý, có khả năng cạnh tranh toàn cầu.
  6. Sinh viên ra trường có thái độ, đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực trong hoạt động khoa học và công nghệ và đời sống.