Mục tiêu đào tạo

1. Kiến thức khoa học: Có kiến thức về khoa học tự nhiên, kinh tế, xã hội và tư tưởng chính trị; người học có thể nắm bắt được các đặc điểm của tự nhiên, kinh tế, xã hội trong bối cảnh thực tiễn của khoa học và đời sống.

2. Kiến thức nền tảng và chuyên ngành Vật lý: Sinh viên tốt nghiệp với kiến thức nền tảng về vật lý có thể phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên ngành; có khả năng nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, thiết kế, chế tạo, xây dựng quy trình, khảo sát, đánh giá và giải quyết các bài toán chuyên ngành

3. Kỹ năng nghề nghiệp: Có năng lực về phẩm chất đạo đức, kỹ năng cá nhân và xã hội, bao gồm tính độc lập, sáng tạo, thích ứng với môi trường mới, giao tiếp, hợp tác để làm việc hiệu quả và thành công trong môi trường làm việc hiện đại, phục vụ cộng đồng.

4. Giao tiếp quốc tế: Có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh) để đạt được các vị trí lãnh đạo trong sự nghiệp chuyên môn.