* Tầm nhìn

  • Trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu mạnh về lĩnh vực vật lý, vật lý kỹ thuật ở Việt Nam, sánh ngang với các đơn vị có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

Sứ mạng

  • Đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực vật lý, vật lý kỹ thuật.
  • Tạo ra những sản phẩm tinh hoa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao của đất nước và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế, hội nhập với các nền giáo dục ĐH tiên tiến của khu vực và trên thế giới.