Cơ lượng tử

Môn học này bao gồm các chương sau: Giới hạn của cơ học cổ điển; Các nguyên lý cơ bản của cơ học lượng tử; Phương trình Schrodinger; Các chuyển động một chiều; Mômen động lượng, Chuyển động trong trường xuyên tâm; Spin; Hệ gồm các hạt đồng nhất.