Cơ lý thuyết

Môn học này giúp sinh viên hiểu được cách thiết lập phương trình Larange và Hamilton, đây là một cách tiếp cận và giải quyết các bài toán cơ học ở dạng phức tạp. Áp dụng các phương pháp của Lagrange và Hamilton để giải bài toán chuyển động trong trường xuyên tâm, từ đó chứng minh ba định luật Kepler. Ứng dụng cơ lý thuyết để giải bài toán về sự phân rã, va chạm và tán xạ của các hạt, chứng minh công thức Rutherford. Ứng dụng cơ lý thuyết để giải bài toán dao động, chuyển động của vật rắn và các bài toán trong cơ học tương đối tính. Môn học này cũng giúp xây dựng kiến thức cơ sở cho chuyên ngành vật lý nhằm tạo sự sẵn sàng cho các môn học chuyên sâu hơn ở các năm sau.