Điện động lực học

Đây là môn học tiếp nối môn Điện và Từ, dẫn dắt người học đến những kiến thức bao quát hơn về mối liên hệ giữa trường điện từ và sự phân bố của điện tích và dòng điện. Trong môn học này, hai phần điện trường tĩnh và từ trường tĩnh cũng được nhắc lại nhưng cùng với công cụ toán giải tích véc tơ để người học nhìn thấy thêm sự thống nhất của điện trường và từ trường trong một góc nhìn mới. Bên cạnh đó, hệ phương trình Maxwell được dẫn ra và được xem là cơ sở cốt lõi của môn điện động lực, giống như vai trò của ba định luật cơ học về sự vận động của Newton trong cơ học cổ điển. Những hệ quả dẫn ra từ hệ phương trình Maxwell cho thấy, trường điện từ có thể tồn tại trong không gian không có sự phân bố của điện tích và dòng điện. Đó là dạng sóng điện từ. trong môn học này, một số tính chất quan trọng của sóng điện từ - đặc biệt là trong các môi trường điện môi đồng nhất và đẳng hướng - cũng được dẫn ra và được làm rõ hơn.