Module Handbook

THÔNG TƯ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO NGƯỜI CÓ BẰNG CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH PHÙ HỢP CÓ NGUYỆN VỌNG TRỞ THÀNH GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Chương trình đào tạo đại học mới nhất của Khoa Vật Lý-Vật Lý Kỹ Thuật được ban hành theo quyết định số 2557/QĐ-KHTN-ĐT ngày 31/12/2020 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM và được áp dụng từ khóa 2019.

1. Chương trình đào tạo ngành Vật lý học

1.1 Giai đoạn đại cương và cơ sở ngành

  • Giai đoạn đại cương

Chương trình đào tạo chi tiết của ngành Vật lý học 2019 

Chương trình đào tạo chi tiết của ngành Vật lý học 2020

Chương trình đào tạo chi tiết của ngành Vật lý học 2021 và 2022

Chương trình đào tạo chi tiết của ngành Vật lý học 2023

  • Giai đoạn cơ sở ngành
STT Tên học phần Loại  Số tín chỉ
LT TH
1 Hàm phức BB 2  
2 Phương pháp tính BB 2 1
3 Các phương pháp toán lý BB 3  
4 Cơ lý thuyết BB 3  
5 Điện tử cơ bản BB 2 1
6 Cơ lượng tử 1 BB 3  
7 Vật lý hạt nhân BB 2 1
8 Điện động lực BB 3  
9 Vật lý chất rắn BB 3  
10 Vật lý thống kê BB 3  
11 Vật lý nguyên tử BB 2  
12 Thực tập vật lý cơ sở BB   2
  TỔNG   28 5

1.2 Giai đoạn chuyên ngành

2. Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật hạt nhân

         -Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật hạt nhân 2016 

         - Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật hạt nhân khóa 2020

         -Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật hạt nhân khóa 2021 và 2022

         - Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật hạt nhân khóa 2023

3. Chương trình đào tạo ngành Hải dương học

         -Chương trình đào tạo ngành Hải dương học 2016

         -Chương trình đào tạo ngành Hải dương học 2019

4. Chương trình đào tạo ngành Vật lý y khoa

         -Chương trình đào tạo ngành Vật lý y khoa 2022

5. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ vật lý điện tử và tin học

         -Chương trình đào tạo ngành Công nghệ vật lý điện tử và tin học khóa 2022 và 2023