GS.TS. CHÂU VĂN TẠO

GS.TS. CHÂU VĂN TẠO

Trưởng bộ môn

Bộ môn

Vật lý Hạt nhân - KTHN - VLYK

Liên hệ

Giáo sư
Bộ môn Vật lý Hạt nhân - Ngành Kỹ thuật Hạt nhân - Ngành Vật lý Y khoa,
Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM,
Tel. : (+84) 028 38 354 266
Email: cvtao@hcmus.edu.vn

Hoạt động giảng dạy 

* Hoạt động giảng dạy

1. Các môn giảng dạy.

- 5 môn cho chương trình đại học

- 5 môn cho chương trình sau đại học

2. Hướng dẫn Thạc sĩ và Tiến sĩ.

- Đã hoàn thành: 05 Tiến sĩ và giám sát: 3 Tiến sĩ. luận văn

- Đã hoàn thành: 36 Thạc sĩ và giám sát: 3 Luận văn Thạc sĩ

3. Sách/giáo trình

a) Sách giáo khoa Vật lý đại cương (4)

- Các vấn đề về vật lý thống kê (2003)

- Các vấn đề và giải pháp về cơ học & nhiệt động lực học (2005)

- Cơ học (2007)

- Nhiệt động lực học (2012)

b) Sách chuyên ngành Vật lý hạt nhân (5)

- An toàn bức xạ ion hóa (2004)

- Phép đo bức xạ ion hóa (2004)

- Phương pháp phát hiện bức xạ (2005)

- Giới thiệu Vật lý hạt nhân (2013)

- Xử lý dữ liệu hạt nhân (2015)

Hoạt động nghiên cứu 

Nghiên cứu khoa học

- 6 đề tài nghiên cứu khoa học

Các hướng nghiên cứu

- Thuyết hạt nhân

- Hủy positron

- Ứng dụng gamma và quang phổ Alpha để đo các mẫu môi trường

- Bảo vệ bức xạ

- Mô phỏng tương tác bức xạ với vật chất

Dịch vụ chuyên nghiệp khác:

- Thành viên ủy ban cố vấn của Chương trình Khoa học và Công nghệ Phân tử của TIGP, Academia Sinica, Đài Loan (2017-2019)

- Phó Chủ tịch Hội Vật lý Hạt nhân Việt Nam (2018-2023)

Danh sách xuất bản (chọn lọc từ 2013 - nay)

 1. Hao., L.C., Nitta, M., Fijiyoshi, R., Sumiyoshi, T., Tao, C.V., 2013. Radiocesium Fallout in Surface Soil of Tomakomai Experimental Forest in Hokkaido due to the Fukushima Nuclear Accident, Air& Soil Pollution224, 1428(1-8).
 2. Thanh, T.T., Ferreux, L., Lépy, M.C., Tao, C.V., Sylvie Pierre, S., 2013. Characterization of a cosmic suppression spectrometer, Applied Radiation and Isotopes, 114-118.
 3. Tam, H.D., Chuong, H.D., Thanh, T.T., Nguyen, V.H., Trang, H.T.K., Tao, C.V., 2015. Advanced gamma spectrum processing technique applied to the analysis of scattering spectra for determining material thickness, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 303(1), 693-699.
 4. Thanh, T.T, Nguyen, V.H., Chuong, H.D., Tran, L.B., Tam, HD., Binh, N.T., Tao, C.V., 2015. Verification of Compton scattering spectrum of a 662-keV photon beam scattered on a cylindrical steel target using MCNP5 code, Applied Radiation and Isotopes, 294-298.
 5. Thanh, T.T., Trang, H.T.K., Chuong, H.D., Nguyen, V.H., Tran, L.B., Tam, H.D., Tao, C.V., 2016. A prototype of radioactive waste drum monitor by non-destructive assays using gamma spectrometry, Applied Radiation and Isotopes 544-546.
 6. Nguyen, V.H., Tam, H.D., Tran, L.B., Thanh, T.T., Le, H.T., Quan, L.D.M., Chuong, H.D., Ngan, T.N.T., Tao, C.V., 2016. A semi-empirical method for measuring thickness of pipe-wall using gamma scattering technique, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 308, 1011-1016.
 7. Tam, H.D., Chuong, H.D., Thanh, T.T., Tao, C.V., 2016. A study of the effect of Al2O3 reflector on response function of NaI(Tl) detector, Radiation Physics and Chemistry, 88-93.
 8. Hung, N.Q., Chuong, H.D., Vuong, L.Q., Thanh, T.T., Tao, C.V., 2016. Intercomparison NaI(Tl) and HPGe spectrometry to studies of natural radioactivity on geological samples, Journal of Environmental radioactivity, 164, 197-201.
 9. Chuong, H.D., Thanh, T.T., Trang, L.T.N., Nguyen, V.H., Tao, C.V., 2016. Estimating thickness  of  the  inner dead- layer of n-type HPGe detector, Applied Radiation and Isotopes, 116, 174-177.
 10. Vuong, L.Q., Chuong, H.D., Nguyen, V.H., Hung, N.Q., Thanh, T.T., Tao, C.V., 2017. Revision of nuclear data of 235U - 226Ra to the 186 keV peak for the determination of activity  for environmental samples, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 314, 1273-1277.
 11. Nguyen, V.H., Chuong, H.D., Thanh, T.T., Tao, C.V., 2018. New method for processing gamma backscattering spectra to estimate saturation depth and to determine thickness of aluminum and steel materials, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 315(2), 293-298.
 12. Thanh, T.T., Vuong, L.Q., Ho, P.L., Chuong, H.D., Nguyen, V.H., Tao, C.V., 2018. Validation of an advanced analytical procedure applied to the measurement of environmental radioactivity, Journal of Environmental radioactivity, 184-185, 109-113.
 13. Ho, P.L., Hung, L.D., Minh, V.T., Chinh, D.V., Thanh, T.T., Tao, C.V., 2018. Natural and artificial radionuclides in tea samples determined with gamma spectrometry, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 316(2), 703-707.