PGS.TS. Lê Vũ Tuấn Hùng

PGS.TS. Lê Vũ Tuấn Hùng

Trưởng bộ môn

Bộ môn

Vật Lý Ứng Dụng

Liên hệ

Phó giáo sư
Trưởng Bộ môn Vật lý Ứng dụng,
Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM
Tel: (+84) 028 38355272
Email: lvthung@hcmus.edu.vn

Các hướng nghiên cứu

- Vật liệu nano cho các thiết bị quang điện và chất xúc tác quang

- Nghiên cứu pha tạp TiO2 và tiếp giáp dị thể dùng cho xúc tác quang ở vùng khả kiến ​​(TiO2: (V, N); TiO2: (Cr, N) / MoS2), ZnO, SnO2 dùng cho xúc tác quang.

- Vật Liệu MoS2,  MoSe cho các thiết bị quang xúc tác và quang điện tử.

- Nghiên cứu màng mỏng CZTS và Cu2O dùng cho bán dẫn loại p có lớp hấp thụ cao.

- Nghiên cứu các cấu trúc nano ZnO / Ag và Au cho SERS.

Danh sách xuất bản (chọn lọc từ 2015 - nay)

 1. Phung Nguyen Thai Hang, Truong Duc Nguyen, Duong Ai Phuong, Le Vu Tuan Hung. Enhancement of the visible light photocatalytic activity of vanadium and nitrogen co-doped TiOthin film. Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials.V.24, issue.4 (2015).

 1. Kieu Loan Phan Thi, Lam Thanh Nguyen, Dao Anh Tuan, Nguyen Huu Ke, Le Vu Tuan Hung. Fabrication and characterization of n-ZnO nanorods/p-Si (100) heterojunction. Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials.V.24, issue.4 (2015).
 2. Nguyen Huu Ke*, Le Thi Tuyet Trinh, Pham Kim Phung, Phan Thi Kieu Loan1, Dao Anh Tuan1,Nguyen Huu Truong, Cao Vinh Tran, and Le Vu Tuan Hung. Changing the thickness of two layers: i-ZnO nanorods, p-Cu2O and its influence on the carriers transport mechanism of the p-Cu2O/i-ZnO nanorods/n-IGZO heterojunction. SpringerPlus (2016) 5:710
 3. Nguyen Huu KeLe Thi Tuyet Trinh, Nguyen Thi Mung, Phan Thi Kieu Loan, Dao Anh Tuan, Nguyen Huu Truong, Cao Vinh Tran, Le Vu Tuan Hung. Control of ZnO nanarod defects to enhance carrier transportation in p-Cu2O/i-ZnO nanorods/n-IGZO heterojunction, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, (2016).
 1. Nguyen Huu Ke, Nguyen Le Dang Khoa, Phan Thi Kieu Loan, Dao Anh Tuan, Le Huu Phuoc, Cao Vinh Tran , Le Vu Tuan Hung - The Characteristics of Cu2O:Na thin films prepared by DC Magnetron Sputtering method at low temperature. Volume 18, Number 10, October 2018, pp. 7170-7176(7)
 2. Phan Thi Kieu Loan , Dao Anh Tuan, Nguyen Huu Ke, Le Vu Tuan Hung. Effect of thickness and sulfur-free annealing atmosphere on the structural, optical and electrical properties of Cu2ZnSnS4 thin films prepared by dip-coating technique. Journal of Sol-Gel Science and Technology, (2017) doi:10.1007/s10971-017-4417-9.
 1. Phung Nguyen Thai Hang, Nguyen Tran Khanh Van, Truong Duc Nguyen, Duong Ai Phuong, Le Vu Tuan Hung. Effect of co-doping and tri-doping with transition metals and a nonmetal on photocatalytic activity in visible light of TiO2 thin film. Journal of Korean Physical Sociaty, V.70 N.11 (15/6/2017)
 1. Hang Phung, Van Khanh Nguyen Tran, Loan Thi Kieu Phan, Lam Thanh Nguyen, Ai Phuong Duong and Vu Tuan Hung Le. Investigating Visible-Photocatalytic Activity Of Mos2/Tio2 Heterostructure Thin Films At Various Mos2 Deposition Time, Journal of Nanomaterials. V6/2017
 1. Nguyen Huu ke, Phan Thi Kieu Loan, Dao Anh Tuan, Tran Cao Vinh, Le Vu Tuan Hung. The characteristics of IGZO/ZnO/Cu2O:Na thin film solarcells fabricated by DC Magnetron sputtering method. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry,  V349 - 2017.
 1. Phung Nguyen Thai Hang,Nguyen Duc Nguyen, Le Vu Tuan Hung. Influence of MoS2 deposition time on the photocatalytic activity of MoS2/ V, N co-doped TiO2 heterostructure thin film in the visible light region. Current Applied Physics. 18 (2018), 737-743
 1. Anh Tuan Dao, Nguyen Huu Ke*, Phan Thi Kieu Loan, Le Vu Tuan HungA Method To Improve Crystal Quality Of CZTSSe Absorber Layer. Journal of Sol-Gel Science and Technology, 1-9
 1. Kieu Loan Phan Thi, Nguyen Thanh Lam, Dao Anh Tuan, Nguyen Huu Ke, Thi Quynh Anh Le, Le Vu Tuan Hung. The Morphology and Optical Properties of ZnO Nanorods Grown on MoS2 Thin Films at Various Thicknesses Using a Chemical Bath Deposition Method. Journal of ELECTRONIC MATERIALS - The Minerals, Metals & Materials Society.  2018
 1. Kieu Loan Phan Thi, Dao Anh Tuan, Nguyen Huu Ke, Thi Quynh Anh Le, Le Vu Tuan Hung. Effect of thickness and sulfur-free annealing atmosphere on the structural, optical and electrical properties of Cu2ZnSnS4 thin films prepared by dip-coating technique, Journal of Sol-Gel Science and Technology, 83(2), 324-331.
 1. Doanh Tu Tieu, Ton Nu Quynh Trang, Le Vu Tuan Hung, Vu Thi Hanh Thu. Assembly engineering of Ag@ZnO hierarchical nanorod arrays as a pathway for highly reproducible surface-enhanced Raman spectroscopy applications Journal of Alloys and Compounds, Accepted Date: 6 August 2019.
 2. Chia-Man Chou, Le Tran Thanh Thi, Nguyen Thi Quynh Nhu, Su-Yu Liao, Yu-Zhi Fu, Le Vu Tuan Hung and Vincent K. S. Hsiao. Zinc Oxide Nanorod Surface-Enhanced Raman Scattering Substrates without and with Gold Nanoparticles Fabricated through Pulsed-Laser-Induced Photolysis Appl. Sci. 2020, 10(14), 5015;  Received: 18 June 2020 / Revised: 14 July 2020 / Accepted: 17 July 2020 / Published: 21 July 2020 - (This article belongs to the Special Issue Nano-Biophotonics in Sensing Using Nanostructures)