PGS.TS. Trần Thiện Thanh

PGS.TS. Trần Thiện Thanh

Phó trưởng khoa

Trưởng bộ môn

Bộ môn

Vật lý Hạt nhân - KTHN - VLYK

Liên hệ

* HƯỚNG NGHIÊN CỨU

     - Phân tích và mô hình hóa dữ liệu thực nghiệm

     - Mô phỏng sử dụng chương trình MCNP và PENELOPE trong công nghiệp và an toàn.

* HƯỚNG GIẢNG DẠY

     - Thực tập VLHN đại cương

     - Thực tập VLHN chuyên đề

     - Ứng dụng hạt nhân trong công nghiệp và môi trường

* WEBSITE

https://sites.google.com/a/hcmus.edu.vn/tranthienthanh/