PGS.TS. Vũ Thị Hạnh Thu

PGS.TS. Vũ Thị Hạnh Thu

Phó bộ môn

Bộ môn

Vật Lý Ứng Dụng

Liên hệ

Phó giáo sư
Bộ môn Vật lý Ứng dụng,
Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM
Tel: (+84) 028 38355272
Email: vththu@hcmus.edu.vn

Các hướng nghiên cứu

- Vật liệu nano cho các thiết bị quang điện và chất xúc tác quang

Danh sách xuất bản (chọn lọc từ 2015 - nay)

  1. Doanh Tu Tieu, Ton Nu Quynh Trang, Le Vu Tuan Hung, Vu Thi Hanh Thu. Assembly engineering of Ag@ZnO hierarchical nanorod arrays as a pathway for highly reproducible surface-enhanced Raman spectroscopy applications Journal of Alloys and Compounds, Accepted Date: 6 August 2019, Q1.

  2. Ton Nu Quynh Trang, Thang Bach Phan, Nguyen Dang Nam,Vu Thi Hanh Thu. In Situ Charge Transfer at the Ag@ZnO Photoelectrochemical Interface toward the High Photocatalytic Performance of HEvolution and RhB Degradation, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2020, 12, 12195−12206, Q1.

  3. NSH Vu, PV Hien, TV Man, VTH Thu, MD Tri, ND Nam. A study on corrosion inhibitor for mild steel in ethanol fuel blend, Materials, 11 (2018) 1-12, Q2.

  4. PV Hien, NSH Vu, VTH Thu, A Somers, ND Nam. Study of yttrium 4-nitrocinnamate to promote surface interactions with AS1020 steel, Applied Surface Science2018.

  5. Nguyen Dang Nam, Pham Van Hien, Nguyen To Hoai, Vu Thi Hanh ThuA study on the mixed corrosion inhibitor with a dominant cathodic inhibitor for mild steel in aqueous chloride solution, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, (2018) 1–14, Q2.

  6. L. T. N. Tu,T. N. Q. Trang, T. V. Man, N. D. Nam, V. T. H. Thu. TiO2 nanotubes with different Ag loading to enhance visible-light photocatalytic activity, Journal of Nanomaterials, (2017) Review, Q2.

  7. Thi Ngoc Tu Le, Dac Ngoc Son Luu, Quang Minh Ngo, and Thi Hanh Thu VuEnhanced Photocatalytic Activity of TiO2 Nanotubes with Acid Treatments, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, (2017), Accepted, Q2.